Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 21 november 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G. Vermeulen
Toelichting

Oordeelsvormend

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  1.Principebesluit Pastoor Ossestraat 46
  2.Kosten en opbrengsten zorgfraude
  3.Intentieovereenkomst VDL voor XL Businesspark 2
  4.Archeologisch-onderzoek locatie Huize Alexandra
  5.Septembercirculaire 2023 gemeentefonds
  6.Beantwoording motie 'Gehandicaptenparkeerplaatsen in de directe nabijheid van de vernieuwde binnenstad'
  7.Uitwerking motie Nieuwe samenwerkingsnota en motie Topinkomens-ontslagvergoeding
  8.Voorgenomen ruimtelijk beleid zonne-energie provincie Overijssel
  9.Energietoeslag 2023
  10.Reactie Quickscan rekenkamer Almelo begroting 2024
  11.Beantwoording Toezegging fontein binnenstad
  12.Motie 'verdere professionalisering Omroep Almelo'
  13.Ontwerpbestemmingsplan Tuinstraat- Holtjesstraat ter inzage
  14.Situatie jeugdhulpaanbieder
  15.Tijdspad aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instelling
  16.Startnotities gebiedsvisies Aadorp en Bornerbroek
  17.Jongeren Perspectief Fonds

 2. 2

  Portefeuillehouder: Wethouder E. van Mierlo
  Voorzitter: dhr. G. Vermeulen


  Dit is het vervolg op het beeldvormend beraad van 14 november 2023


  Onder de noemer ‘Breed offensief’ zijn wetswijzigingen doorgevoerd om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Deze wetswijzingen brengen met zich mee dat de gemeenteraad een nieuwe re-integratieverordening Participatiewet moet vaststellen. Bij het opstellen van de verordening is rekening gehouden met het advies van de Adviesraad Sociaal Domein en de afstemming met de gemeenten in de arbeidsmarktregio Twente. Het college stelt de gemeenteraad voor om de nieuwe verordening vast te stellen.

 3. 3

  Portefeuillehouder: Wethouder A. Maathuis
  Voorzitter: dhr. F. Gerritsen  Op 26 september 2023 heeft de raad de motie ‘Verruiming openingstijden winkels in levensmiddelen op zondag’ aangenomen. Op verzoek van uw raad is de Verordening Winkeltijden Almelo 2014 gewijzigd.

 4. 4

  Portefeuillehouder: Wethouder JM. Van Rees
  Voorzitter: dhr. F. Gerritsen  Aan de Mastboersweg 1-4 zijn twee voormalige agrarische percelen gelegen. Op 4 april 2022 heeft het college besloten principemedewerking te verlenen aan een rood voor rood ontwikkeling op deze percelen. Met het voorliggende bestemmingsplan wordt geregeld dat 1.710 vierkante meter aan voormalige agrarische bebouwing wordt gesloopt, waarvoor 2 compensatiewoningen mogen worden gerealiseerd. Het geheel is voorzien van een goede landschappelijke inpassing. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

 5. 6

  Portefeuillehouder: Burgemeester M.M. van ‘t Veld 
  Voorzitter: dhr. F. Gerritsen  Het college stelt de gemeenteraad voor om de verordeningen van de bezwarencommissies (algemene zaken en sociaal domein) vast te stellen. De verordeningen zijn opgesteld volgens de laatste modelverordening van de VNG uit 2022 en daardoor op elkaar afgestemd. Ook zijn de verordeningen ten opzichte van de huidige regelingen op een aantal inhoudelijke onderdelen gewijzigd. Zo zijn het aantal zittingstermijnen voor de voorzitter en de leden teruggebracht van maximaal drie termijnen (van vier jaar) naar maximaal twee termijnen om de doorstroming binnen de commissies te bevorderen. Daarnaast zijn de presentiegelden - die sinds 2014 niet waren verhoogd - opgetrokken naar een vergelijkbaar niveau dat omliggende gemeenten hanteren.

 6. 7

  Portefeuillehouder: Burgemeester M.M. van ‘t Veld
  Voorzitter: dhr. F. Gerritsen  In de Wegenverkeerswet 1994 is een bevoegdheid voor het gemeentebestuur opgenomen om een regeling te treffen voor het wegslepen van voertuigen. Op grond hiervan heeft de raad in 2007 de Wegsleepverordening vastgesteld. Deze verordening was toe aan een actualisatie en met dit voorstel wordt daarin voorzien. De gemeentewerf (Turfkade 17) en Aadijk 29 worden aangewezen als bewaarplaats.