Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 17 januari 2023

19:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
H. Zwerink
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19:00 – 19:30 uur
  Behandeling raadsbrieven
  Voorzitter: dhr. Zwerink


  1. Camerahandhaving verkeer binnenstad en doorsteek hulpdiensten Nijreessingel
  2. Ontwikkelingen contract gas
  3. Uitvoering tijdelijk steunfonds
  4. Aanpak eikenprocessierups 2023
  5. Besluitvorming AB SamenTwente over afwikkeling GGiD
  6. Financiële relatie Sportbedrijf Almelo
  7. Indienen zienswijze Provinciaal Inpassingsplan Vloedbeltverbinding
  8. Clientervaringsonderzoeken Jeugdwet en Wmo 2021
  9. VTH-uitvoeringsprogramma’s 2023
  10. Milieuprogramma 2023 voor Omgevingsdienst Twente
  11. Informatie samenwerkingsverbanden
  12. Ontwerpbestemmingsplan Dr. Herderscheeschool
  13. Stadsfontein
  14. Vaststellings- en exploitatieovereenkomst Roelofs & Haase

 2. 2

  Tijd (uiterlijk): 19:30 – 20:30 uur
  1. Bestemmingsplan Rechtbank Almelo
  2. Woningbouwplanning en programmering 2021 t/m 2030 Portefeuillehouder: Wethouder JM. van Rees
  Voorzitter: dhr. Zwerink


  1. Bestemmingsplan Rechtbank Almelo
  Het Rijksvastgoedbedrijf wil de huidige rechtbank aan de Egbert Gorterstraat 5 verplaatsen naar het naastgelegen perceel, direct tegenover het treinstation van Almelo. Hiervoor zal nieuwbouw worden gepleegd. Hiervoor is het bestemmingsplan Rechtbank Almelo opgesteld en heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen. Uw raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Rechtbank Almelo ongewijzigd vast te stellen.


  2. Woningbouwplanning en programmering 2021 t/m 2030
  De door de raad vastgestelde “woningbouwplanning en programmering 2017 t/m 2026” is geactualiseerd. Het uitgangspunt bouwen voor de lokale behoefte is door de Regionale Woonagenda Twente nu aangevuld met een bovenlokale opgave. Almelo gaat uit van een bijdrage aan deze opgave met 2.200 woningen. Met de Nationale Woon- en Bouwagenda stimuleert het rijk provincies, gemeenten en ontwikkelaars om 900.000 woningen te bouwen tot en met 2030. Het voorliggende woningbouwprogramma 2021 t/m 2030 plant een gemiddelde uitbreiding van de woningvoorraad van ca. 380 woningen per jaar. Hiermee geven we invulling
  aan de Woonvisie Almelo 2020-2030 en de Regionale Woonagenda Twente. De raad heeft de woningbouwplanning en -programmering 2021 t/m 2030 vastgesteld.

 3. 3

  Tijd (uiterlijk): 20:30 – 21:00 uur
  Zienswijze begrotingswijziging 2023-01 Omgevingsdienst Twente
  Portefeuillehouder: Burgemeester A. Gerritsen
  Voorzitter: dhr. H. Zwerink


  Zienswijze begrotingswijziging 2023-01 Omgevingsdienst Twente
  De Omgevingsdienst Twente geeft de gemeenteraad op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op een voorgestelde begrotingswijziging 2023 voor de Omgevingsdienst Twente, die leidt tot een wijziging van de bijdrage van de deelnemers. De vaststelling van de begrotingswijziging 2023-01 is, in opdracht van het dagelijks bestuur en in afstemming met het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Twente gepland voor 24 februari 2023. De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023-01 van de Omgevingsdienst Twente.

 4. 4

  Bespreking met de gemeenteraad over de regionale asielhuisvesting op basis van een onderliggende gespreksnotitie. De raad wordt gevraagd naar wensen en bedenkingen. De burgemeester neemt de uitkomsten van het gesprek met de raad mee in de verdere regionale overleggen.