Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Lees hier ingediende moties.
Raadsleden kunnen moties indienen om een oordeel te geven over het beleid of om het college van burgemeester en wethouders te vragen iets te doen of juist niet te doen. Een motie kan ook een algemene uitspraak zijn over bepaalde zaken of actuele ontwikkelingen. Een motie kan gaan over een onderwerp dat op de vergaderagenda staat maar ook over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Het college van b en w is niet verplicht om te doen wat in de motie staat.

Lees hier raadsbrieven.
Raadsbrieven zijn brieven van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. In de raadsbrieven staat informatie die de gemeenteraad nodig heeft om goede besluiten te kunnen nemen. Het college is verplicht om de raad volledig en op tijd te informeren.

Lees hier de onderzoeken van de rekenkamer.
De rekenkamer controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of het geld daarvoor goed is besteed. De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek.

Lees hier de schriftelijke vragen.
Raadsleden kunnen schriftelijke vragen stellen over onderwerpen die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Het college moet deze vragen binnen vier weken beantwoorden.

Lees hier de begrotingen van verbonden partijen.
Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk én financieel belang heeft. Dit kan een privaatrechtelijke organisatie zijn (vennootschap, stichting, vereniging) of een publiekrechtelijke organisatie (bedrijfsvoeringsorganisatie of openbaar lichaam).

Vind hier het vergaderschema van de gemeenteraad in 2020. In het schema vindt u wanneer de politieke beraden en de raadsvergaderingen zijn. In het politiek beraad gaat de raad met elkaar en met inwoners en organisaties in gesprek. In de raadsvergadering neemt de raad besluiten.

Vanaf 1 mei 2022 treedt de Wet open overheid in werking die de Wet openbaarheid van bestuur vervangt. De gemeente zal in 11 categorieën verplicht documenten openbaar maken. Sommige categorieën worden al openbaar gemaakt zoals de vergaderstukken van de gemeenteraad. Deze rubriek vult aan met overige categorieën en start met het openbaar maken van de Wet open overheid informatieverzoeken, onder de naam ‘Woo informatieverzoek’. Inmiddels zijn meerdere categorieën toegevoegd, namelijk: ‘Convenanten’, ‘onderzoeken’, organisatiegegevens’ en ‘overig’. Zodra er een categorie bijkomt zal die zowel in het overzicht verschijnen als dat deze toelichting wordt aangevuld.