Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 14 februari 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
L. Kampman
Toelichting

oordeelsvormend beraad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19:00 – 19:30 uur
  Locatie: Raadzaal

  Voorzitter: dhr. L. Kampman

  1. Herijking financiering Omgevingsdienst Twente
  2. Strategisch meerjarenplan 2023-2026 GBTwente
  3. Gunning opdracht realisatie nieuw Sportpark
  4. Compensatie tekort middelen energietoeslag minima 2022
  5. Voorstel PVV betreffend huisvestingsverordening (geagendeerd later op de agenda)
 2. 2

  Tijd (uiterlijk): 19:30 – 20:30 uur
  Portefeuillehouder: Wethouder E.J.F.M. van Mierlo
  Voorzitter: dhr. L. Kampman


  De raad besluit een voorbereidingskrediet in te stellen voor de uitvoering van het project Parkbuurt. Op basis van de uitvoeringsagenda stadsontwikkeling en de ruimtelijk programmatische visie wonen en werken wordt een gebiedsvisie voor Aalanderveld opgesteld. Naast een overkoepelende visie voor het gehele gebied zal voor het deelgebied Parkbuurt gestart worden met het uitwerken van een inrichtingsplan met een ruimtelijk kader/uitgangspunten (definitiefase). Dat betekent dat er vanuit alle thema’s ruimte is om input te leveren voor de invulling van deze plek. De daaropvolgende fase is dat de locatie met bijbehorende plannen via een tender in de verkoop wordt aangeboden.

 3. 3

  Tijd (uiterlijk): 20:30 – 22:00 uur
  Onderwerpen:
  1. Vaststellen bestemmingsplan Kolkschool
  2. Bestemmingsplan ‘Almelo Noord Oost vak 2 en 13’
  3. Vaststelling bestemmingsplan Sportpark Almelo
  4. Vaststelling bestemmingsplan Dethmershoek
  Portefeuillehouder: Wethouder J.M. van Rees
  Voorzitter: dhr. L. Kampman


  1. Vaststellen bestemmingsplan Kolkschool
  Op 11 juni 2019 heeft het college besloten in te stemmen met de verkoop van de voormalige
  Kolkschool en het bijbehorende gymlokaal aan projectontwikkelaar Kloos2. De ontwikkelaar heeft voor de omzetting van de Kolkschool naar 16 appartementen (koop hoger segment) op 17 mei 2022 (in afwijking van het bestemmingsplan) een omgevingsvergunning gekregen. Nu is ook een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van vier grondgebonden koopwoningen op de plek van de gymzaal. Daarmee kan de ontwikkeling en de verkoop worden afgerond. Met voorliggend bestemmingsplan worden beide ontwikkelingen planologisch juridisch geregeld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt.


  2. Bestemmingsplan ‘Almelo Noord Oost vak 2 en 13’
  Op 5 oktober 2021 heeft het college besloten in de woonwijk Almelo Noord Oost de vakken 2 en 13 gedeeltelijk te herverkavelen. Voor deze vakken is het wenselijk om de grootte van de kavels te wijzigen, zodat in totaal 7 extra vrijstaande grondgebonden koopwoningen kunnen worden gerealiseerd op kleinere kavels. Deze kleinere kavels sluiten beter aan op de actuele vraag. Voor de herverkaveling dient het bestemmingsplan te worden aangepast. Hiervoor is het ontwerpbestemmingsplan ‘Almelo Noord Oost vak 2 en 13’ opgesteld en heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.


  3. Vaststelling bestemmingsplan Sportpark Almelo
  Het huidige zwembad in Almelo voldoet niet meer aan de huidige eisen. Er is besloten om een nieuw sportpark (zwembad en sporthal) te realiseren op dezelfde locatie. Door een andere situering van het sportpark past deze ontwikkeling niet binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan, waardoor deze moet worden aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan Sportpark Almelo heeft ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen. Uw raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Sportpark Almelo ongewijzigd vast te stellen.


  4. Vaststelling bestemmingsplan Dethmershoek
  Door een projectontwikkelaar is een plan ontwikkeld in de wijk Sluitersveld. Het plan voorziet in de bouw van 32 grondgebonden woningen en de herinrichting van de openbare ruimte met wegen, parkeerplaatsen en groen. Het te ontwikkelen gebied is gelegen tussen de Chiel Dethmersstraat, Abraham Steenhagenstraat, de beek de Markgraven en de Henk Höftenstraat. Het daarvoor opgestelde ontwerpbestemmingsplan “Dethmershoek” heeft van 21 september tot en met 1 november 2022 ter inzage gelegen. Tijdens de termijn van terinzagelegging zijn een tweetal zienswijzen gegeven op de toelichting van het plan (door het waterschap en Brandweer Twente). Deze toelichting van het bestemmingsplan is naar aanleiding van deze zienswijzen aangepast. Tevens zijn de regels in artikel 5.2.2 vanwege de leesbaarheid in volgorde verschoven. De inhoud van de artikelen is niet gewijzigd. Het plan is nu gereed om vast te stellen.

 4. 4
  Initiatiefvoorstel huisvestingsverordening - dit onderwerp is geannuleerd