Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 11 april 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
L. Kampman
Toelichting

Oordeelsvormend

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  1. Regiodeal Twente Board
  2. Motie 26 VVD LAS GL D66 – Informatievoorziening verduurzaming koopwoningen
  3. Uitvoering motie Inclusieve speeltuin
  4. Concept jaarverantwoording 2022
  5. Vaststelling geluidbelastingkaart peiljaar 2021
  6. Aanvraag specifieke uitkering Lokale aanpak isolatie
  7. Openbare verkoop locatie Huize Alexandra
  8. Nieuw terrassenbeleid
  9. Informeren over principebesluit Westermaatweg 7
  10. Duurzaamheidsroute A35
 2. 2

  Aansluitend (naar verwachting): 20:30 uur – 22:00 uur
  Onderwerpen:

  1. Onderzoeksrapport Rekenkamer Almelo - ‘Uitvoering Participatiewet in Almelo
  2. Statutenwijziging bestuurlijke fusie Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo en Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Noord Twente
   Portefeuillehouder: Wethouder E. van Mierlo
   Voorzitter: dhr. Kampman
 3. 2.1

  De Rekenkamercommissie Almelo (RKA) heeft in het najaar van 2022 tot maart 2023 onderzoek gedaan naar de uitvoering van de Participatiewet in Almelo. Met dit raadsvoorstel biedt de rekenkamercommissie u hierbij de conclusies en aanbevelingen aan van dit onderzoek. Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma van de Rekenkamercommissie Almelo (Jaarplan 2022) en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Unravelling, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de RKA.


  De Rekenkamercommissie heeft met dit onderzoek inzicht gecreëerd in de manier waarop de gemeente Almelo de Participatiewet implementeert en of er sprake is van een doeltreffende en doelmatige uitvoering. De aanbevelingen zijn erop gericht de raad en het college hierin nader te ondersteunen op verschillende onderdelen. De raad wordt met dit raadsvoorstel voorgesteld om de conclusies en de aanbevelingen over te nemen zodat het college deze tot uitvoering kan brengen.

 4. 2.2

  Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA) heeft aangegeven een fusie aan te willen gaan met de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Noord Twente (PCO-NT) met ingang van 1 augustus 2023. De beide stichtingen vertegenwoordigen het openbaar en protestants christelijk onderwijs in de gemeenten Almelo en Wierden (één PC basisschool). Het betreft hier een fusie tussen openbaar en bijzonder onderwijs tot een zogenaamde stichting Samenwerkingsbestuur. Hiertoe dienen de statuten gewijzigd te worden. Een besluit hierover is voorbehouden aan de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de voorliggende statutenwijziging.

 5. 3

  Aansluitend (naar verwachting): 22:00 uur – 23:00 uur
  Onderwerpen:

  1. Sloop van het pand Vriezenveenseweg 209a
  2. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Markedijk 3
  3. Bestemmingsplan CPO Almelo Noord Oost

  Portefeuillehouder: Wethouder JM. Van Rees
  Voorzitter: dhr. Kampman

 6. 3.1

  Het pand aan de Vriezenveenseweg 209a (voormalig brandweerkazerne Noord) staat leeg en is na de verplichte terugkoop van de Veiligheidsregio Twente weer ter beschikking gekomen van de gemeente. Er is besloten tot een principe-uitspraak om deze locatie aan te wijzen als mogelijke herontwikkelingslocatie voor woningbouw. Het pand zal daardoor worden gesloopt om een betere en toekomstige ontwikkeling mogelijk te maken en om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

 7. 3.2

  Op 28 april 2022 is door het college principemedewerking verleend voor het bouwen van een woning op het perceel Markedijk 3 in de wijk Markgraven. Op dit perceel, dat gelegen is in een woonstraat, staat een woning met een groot zijerf waarop een paar oude duivenhokken zijn gebouwd. Initiatiefnemer is voornemens om deze duivenhokken te slopen en een vrijstaande woning te realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan Markedijk 3 heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college besluit om de raad voor te stellen het bestemmingsplan vast te stellen.

 8. 3.3

  De Vereniging Mens- en Milieuvriendelijk Wonen Almelo (MMWA) wil in Almelo een duurzaam
  CPO-woonproject realiseren voor 14 grondgebonden koopwoningen in Almelo Noord Oost (vak 4). Het ontwerpbestemmingsplan ‘CPO Almelo Noord Oost’ heeft ter inzage te gelegen. Hiertegen is één gezamenlijke zienswijze ingediend door een aantal omwonenden. Uw raad wordt verzocht het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.