Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 20 juni 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G. Vermeulen
Toelichting

Oordeelsvormend

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19:30 – uiterlijk 20:30 uur of zoveel eerder
  **
  Portefeuillehouders: alle**
  Voorzitter: dhr. G. Vermeulen


  1. Ontwerpbestemmingsplan Gravenstraat-Zwaluwenstraat
  2. Ontwerpbestemmingsplan G.T. Rietveldstraat
  3. Verkleining Wvg gebied Businesspark XL 2
  4. Situatie jeugdhulpaanbieder
  5. Stand van zaken evaluatie bomenbeleid
  6. Jaarrekening 2022 NV Industriegebouw Maatschappij (IGM)
  7. Gezamenlijke aanpak energiearmoede Twentse steden
  8. Jaarverantwoording Kinderopvang Gemeenten 2022
  9. Normenkader rechtmatigheid 2022
  10. Principebesluit wijziging bestemmingsplan Ootmarsumsestraat 187
  11. Verslag Archiefzorg en beheer 2022
  12. Jaarverslag stadsbouwmeester 2022
  13. Statutenwijziging Heracles Almelo
  14. Financiële bijdrage t.a.v. ijsbaan Twente
  15. Jarabee

 2. 2

  Aansluitend (na afloop behandeling raadsbrieven): uiterlijk 20:30 uur of zoveel eerder – 21:30 uur

  Portefeuillehouder: wethouder G.J. Overmeen- Bakhuis
  Voorzitter: dhr. G. Vermeulen


  2.1 Vaststelling toetsingscriteria aanwijzing lokale publieke media-instelling
  (Vervolg op beeldvormend beraad van 13 juni 2023) 

  Op dit moment is Stichting Lokale Omroep Almelo aangesteld als lokale omroep voor Almelo. Op 23 februari 2024 eindigt deze aanwijzing als ‘lokale publieke media-instelling’. Dan komen ook mogelijke andere partijen hiervoor in aanmerking. Het Commissariaat voor de Media wijst per gemeente één omroep aan. Zo’n aanwijzing geldt dan voor 5 jaar. De gemeenteraad heeft in de aanwijzings-procedure een adviserende taak. Naast advisering over de vraag of aanvragers voldoen aan de wettelijke toegangscriteria, vraagt het Commissariaat de gemeente-raad bij meerdere aanvragen om een voorkeursadvies uit te brengen op basis van aanvullende toetsingscriteria. In dit voorkeursadvies adviseert de gemeente-raad over de vraag welke aanvrager het meest geschikt is om de functie van lokale publieke media- instelling voor de gemeente Almelo in de komende vijf jaar uit te oefenen. De aanvullende toetsingscriteria dienen door de raad te worden vastgesteld.
 3. 3

  Aansluitend uiterlijk 21:30 uur of zoveel eerder – 22:15 uur


  Portefeuillehouders: J.M. van Rees en A. Gerritsen
  Voorzitter: dhr. G. Vermeulen

 4. 3.1

  (Geen beeldvormend beraad vooraf, want er was gelegenheid voor het indienen van zienswijzen)__

  Het huidige gebouw van de Dr. Herderscheeschool aan de Schapendijk is verouderd en aan vervanging toe. Het college heeft op basis van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021-2024 op 7 december 2021 het huisvestingsprogramma 2022 vastgesteld. Hierin is de eerste investering voor vervangende huisvesting van speciaal onderwijs Dr. Herderschee-school opgenomen. Op 12 april 2022 heeft het college de locatie aan de Vriezenveenseweg, naast VSO De Veenlanden en SO De Wissel, aangewezen als locatie voor de nieuwbouw. Voor de realisatie van de school op deze locatie is het bestemmingsplan ‘Dr. Herderscheeschool’ opgesteld en 6 weken ter inzage gelegd. Er zijn acht zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

 5. 3.2

  (Geen beeldvormend beraad vooraf, want er was gelegenheid voor het indienen van zienswijzen)

  Op 27 januari 2020 heeft het college een besluit genomen op een wijzigingsvoorstel voor de functionele kaders voor de woningbouwontwikkeling Het Weggeler. Om beter aan te sluiten bij de marktvraag worden 4 woon-werkkavels met een bedrijfsbestemming omgezet naar maximaal 22 grondgebonden woningen. Het gaat hierbij om een mix van tweekappers, rijwoningen en geschakelde woningen. Voorliggend bestemmingsplan ‘Briljantstraat Robijnstraat’ zorgt voor de planologisch juridische regeling ervan. Om meer flexibiliteit ten aanzien van het programma te creëren wordt het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

 6. 3.3

  (15 juni 2023 toegevoegd)
  De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Almelo kent een regeling over uitwegen, die niet is toegespitst op de gemeentelijke praktijk. De regeling schrijft namelijk voor dat iedere aanvraag voor een tweede uitweg moet worden geweigerd, als deze aanleg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of het openbaar groen. Het is wenselijk om hier maatwerk te kunnen toepassen. De raad heeft besloten om de APV zodanig aan te passen, dat het bevoegde bestuursorgaan (meestal is dit het college van burgemeester en wethouders) de mogelijkheid krijgt om bij het verlenen van uitwegvergunningen maatwerk toe te passen.

 7. 4

  Aansluitend uiterlijk 22:15 uur of zoveel eerder – 23:00 uur

  Portefeuillehouder: wethouder E.J.F.M. van Mierlo
  Voorzitter: dhr. G. Vermeulen


  4.1. Vangnetregeling Participatiewet 2022
  (Geen beeldvormend beraad vooraf want het betreft een aanvraag bij het Rijk)
  _
  _De gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie, ook wel bekend als het BUIG-budget, ontvangt de gemeente van het Rijk. Voor gemeenten die niet uitkomen met dit budget is een vangnet ingericht. Dit betekent dat zij onder
  voorwaarden aanspraak kunnen maken op een compensatie van een deel van het tekort. Almelo kreeg in 2022 te maken met een tekort op het BUIG-budget. Daarom zijn voorbereidingen getroffen om het beroep op een vangnetuitkering Participatiewet over 2022 veilig te stellen. Van belang is dat de gemeenteraad instemt met de verklaring van het college dat maatregelen zijn genomen om het
  tekort terug te dringen.