Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 21 maart 2023

20:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
H. Zwerink
Toelichting

Oordeelsvormend beraad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 20:30 – 21:00 uur

  1. Decembercirculaire 2022 Gemeentefonds
  2. Stadstheater
  3. Zienswijze tegen ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Vloedbeltverbinding
  4. Almelo groene waterstad
  5. Vaststellen Beleidsregels Tiny Houses Almelo
  6. Afhandeling motie overbodige fietspaaltjes
  7. Concept programmaplannen
  8. Ontwerp wijzigingsplan Peppellaan 37
  9. Ontwerpbestemmingsplan Rumerslanden ter inzage
  10. Board Letter 2022 accountant
  11. Evaluatie regeling gevelverbetering
 2. 2

  Tijd (naar schatting): 21:00 uur – 22:00 uur
  1. Vaststellen Bestemmingsplan Ary Schefferstraat
  2. Vaststellen bestemmingsplan Gravenweg 10
  Portefeuillehouder: Wethouder JM. Van Rees


  1. Vaststellen Bestemmingsplan Ary Schefferstraat
  Er is verzocht om 10 grondgebonden koopwoningen te realiseren aan de Ary Schefferstraat in Almelo, ter plaatse van het terrein waar voorheen een school heeft gestaan. Het geldende bestemmingsplan staat deze ontwikkeling niet toe. Daarom is het bestemmingsplan ‘Ary Schefferstraat’ opgesteld. Deze is ter inzage gelegd. Er zijn zeven zienswijzen ingediend. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.


  2. Vaststellen bestemmingsplan Gravenweg 10
  Op 27 september 2022 is door het college principemedewerking verleend voor het vergroten en verschuiven van het bouwvlak bij het perceel Gravenweg 10 in Aadorp. Initiatiefnemer heeft de bestaande vrijstaande woning gesloopt en wil er een grotere woning met bijgebouw terugbouwen. Het ontwerpbestemmingsplan Gravenweg 10 heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Uw raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan vast te stellen.

 3. 2.1

 4. 3

  Tijd (uiterlijk): 22:00 - 23:00 uur
  Onderwerp: Onderzoeksrapport Rekenkamer Almelo - Integraal Beheer Openbare Ruimte
  Portefeuillehouder: Wethouder JM. Van Rees


  De Rekenkamercommissie Almelo (RKA) biedt u hierbij de conclusies en aanbevelingen aan van het onderzoek naar het Integraal Beheer Openbare Ruimte in de gemeente Almelo. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma van de Rekenkamercommissie Almelo (Jaarplan 2022) en is uitgevoerd door onderzoeksbureau &Van de Laar uit Eindhoven, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de RKA.


  De raad wordt voorgesteld om de aanbevelingen over te nemen. Met het uitvoeren van de aanbevelingen zal een belangrijke volgende stap kunnen worden gezet ter versterking van het integrale beheer openbare ruimte in de gemeente Almelo.