Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 12 december 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
L. Kampman
Toelichting

Oordeelsvormend
Slotrapportage

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  1. Principebesluit ontwikkeling Hospitaalweg
  2. Ontwerpbestemmingsplan Nijreesweg 47
  3. Zienswijze voorgenomen ruimtelijk beleid aanleg zonne-energie
  4. Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente
  5. Proces opstellen cultuurvisie
  6. Ontwerpbestemmingsplan Zeilkerweg 5 Bornerbroek

 2. 2

  Portefeuillehouder: Burgemeester M. van ‘t Veld
  Voorzitter: dhr. Louis Kampman  Op 1 juli 2022 is de wet Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Dit is een belangrijke aanleiding voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Twente. Daarnaast is gelijktijdig besloten om de ontwerpregeling te actualiseren, te uniformeren en compacter te formuleren.


  Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Twente heeft conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) het ontwerpvoorstel ter kennisname aangeboden aan het college en de raad. De raad heeft de mogelijkheid om hierover een zienswijze kenbaar te maken. Het college heeft besloten om de raad voor te stellen een zienswijze kenbaar te maken.

 3. 3

  Portefeuillehouder: Wethouder M. Overmeen-Bakhuis
  Voorzitter: dhr. Louis Kampman  Voor een doelmatige en eenduidige uitvoering van het beleid m.b.t. riolering, zoals vastgelegd in het Programma Water en Riolering 2022-2026, is het wenselijk dat de volgende drie verordeningen worden vastgesteld: de Aansluitverordening gemeente Almelo, de Verordening eenmalig rioolaansluitrecht gemeente Almelo en de Verordening afvoer hemel- en grondwater gemeente Almelo.

 4. 4

  Portefeuillehouder: Wethouder A. Maathuis
  Voorzitter: dhr. Louis Kampman


  De Eerste Kamer heeft de Wet versterking Decentrale Rekenkamers aangenomen. De wet is op 1 januari 2023 van kracht geworden. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is ook een onderdeel van deze wet. Voor gemeenten betekent dit dat over het verslagjaar 2023 (in 2024) voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording wordt afgegeven. Dit heeft effect op bestaande gemeentelijke verordeningen en regelingen. De ‘Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Almelo 2023’, de ‘Controleverordening gemeente Almelo 2023’, het ‘Controleprotocol voor de accountantscontrole 2023’, het ‘normenkader 2023’ en het ‘Treasurystatuut gemeente Almelo 2023’ liggen ter besluitvorming voor.

 5. 5

  Portefeuillehouder: Wethouder A. Maathuis
  Voorzitter: dhr. Louis Kampman