Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 19 september 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G. Vermeulen
Toelichting

Oordeelsvormend

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.0

  Tijd: 19:30 – uiterlijk 20:30 uur of zoveel eerder
  **Alle portefeuillehouders
  **Voorzitter: dhr. G. Vermeulen


  1. Ontwerpbestemmingsplan Mastboersweg 1 en 4
  2. Voorlopig Ontwerp Sportpark vastgesteld
  3. Onjuist bestand gebruikt voor brief Regiotaxi
  4. Meicirulaire 2023 gemeentefonds
  5. Maximale transportcapaciteit voor grootverbruik-aansluitingen op elektriciteitsnet
  6. Hoofdlijnen Brede Specifieke Uitkering 2023
  7. Vaststelling Wijzigingsplan Peppellaan 37
  8. Onderwerp bestemmingsplan Pooksbelten ter inzage
  9. Reactie motie Christen Unie - Aansluiten op Muziekakkoord -Meer muziek in de klas
  10. Ontwerp herinrichting Grotestraat Noord
  11. Transitieopgave omgevingsplan
  12. VTH beleid Twente 2023
  13. Motie samenwerking 1 Twente in 2023
  14. Energietoeslag 2023
  15. Principeverzoek Nijreesweg 47
  16. Lichtvervuiling
  17. Motie professionalisering Stichting Lokale Omroep Almelo
  18. Besluit provincie Overijssel uitvoering motie 'Grip op wind'
  19. Project verkeersveiligheid N36
  20. Wijkopgave 2023 - 2026
  21. Startnotitie-opdracht Stadskade
  22. Raadsbrief ter informatie (geactualiseerde) vaststelling en intrekking beleidsregels

 2. 0.1

  Portefeuillehouders:


  A. Gerritsen, M. Overmeen- Bakhuis en J.M. van Rees


  Voorzitter : dhr. G. Vermeulen

 3. 1

  De Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht regelt de gemeentelijke zorg voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving op het gebied van het omgevingsrecht. De verordening vormt het kader voor de kwaliteit van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de gemeente en de in opdracht daarvan handelende omgevingsdienst.


  De Verordening uitvoering en handhaving is gebaseerd op de Omgevingswet en vervangt dan de Verordening kwaliteit VTH die in 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.

 4. 2

  De Omgevingsdienst Twente geeft de gemeenteraad op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op een voorgestelde begrotingswijziging 2023.02 voor de Omgevingsdienst Twente, die leidt tot een wijziging van de bijdrage van de deelnemers. De vaststelling van de begrotingswijziging 2023-02 is, in opdracht van het dagelijks bestuur en in afstemming met het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Twente, gepland voor 8 december 2023. De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023-02 van de Omgevingsdienst Twente.

 5. 3

  Op 19 januari 2021 stelde de raad de Verordening woningverbetering en -verduurzaming gemeente Almelo vast. In de geactualiseerde Verordening woningverbetering en -verduurzaming Almelo 2023 zijn de ervaringen uit de uitvoering, nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht verwerkt. Hiermee sluit de verordening beter aan op vragen uit de praktijk en dit verbetert het proces van de aanvraag. Daarnaast wordt het budget verruimd met € 5.000.000,- zodat meer woningeigenaren de lening kunnen aanwenden voor de verbetering van de woning. Dit draagt bij aan de verbetering van de bestaande woningvoorraad in Almelo.

 6. 4

  Het college heeft onder voorbehoud besloten om het budgetplafond voor de Starterslening te verhogen met € 1.000.000,-. Het voorbehoud heeft betrekking op het besluit van de raad om geen wensen of bedenkingen in te brengen tegen deze verhoging. Op grond van artikel 7 lid 2 van het Treasury-statuut Gemeente Almelo 2016 informeert het college de raad vooraf en vraagt het de raad om geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
  Vanwege de forse stijging van de huizenprijzen in de afgelopen jaren besluit de raad om de starterslening mogelijk te maken voor woningen met een maximale koopprijs van € 281.000,-. Daarvoor moet artikel 2 lid 1 sub b van de Verordening Starterslening Almelo worden aangepast.

 7. 5

  De gemeente kent momenteel twee subsidieregelingen voor de binnenstad, namelijk het Transformatiefonds Binnenstad Almelo en de Subsidieregeling Gevelverbetering. Doordat beide regelingen op 30 juni 2023 zijn aflopen is ervoor gekozen een nieuwe verordening in het leven te roepen die beide regelingen vervangt, het Stimuleringsfonds Binnenstad Almelo 2023 -2027. Dit Stimuleringsfonds is de nieuwe subsidieverordening waarin verder gebouwd wordt aan een compact
  en aantrekkelijk centrum

 8. 6

  Op 16 april 2023 heeft TRB Vastgoed verzocht om toepassing van de coördinatieregeling voor de herontwikkeling van de leegstaande schoollocaties Welgelegen 6-8-10 in Almelo en Acacialaan 1 in Aadorp. De herontwikkeling op de locatie Welgelegen voorziet in de bouw van 30 woningen en op de locatie Acacialaan is het voornemen om 5 wooneenheden te realiseren. Door de toepassing van de coördinatieregeling is het mogelijk om alle voor het bouwplan benodigde besluiten gecoördineerd voor te bereiden en vast te stellen, waardoor het totale tijdsbeslag van de procedure kan worden beperkt. Wij stellen u voor om aan het verzoek van TRB Vastgoed tegemoet te komen.

 9. 7

  De gemeente en Nijhuis Bouw B.V. zijn samen gekomen tot ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van 129 koopwoningen op de braakliggende gronden rondom de Bevrijdingslaan. Deze gronden hebben in het geldende bestemmingsplan weliswaar een woonbestemming, maar geen bij de ontwikkeling passende bouwmogelijkheden. Een nieuw bestemmingsplan is noodzakelijk. Het mogelijk te maken woningbouwplan levert een belangrijke bijdrage in de invulling van de woningbouwopgave voor Almelo. Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan is door omwonenden een gezamenlijke zienswijze kenbaar gemaakt. De zienswijze leidt niet tot wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

 10. 8

  Er is voorzien om 13 grondgebonden koopwoningen te realiseren aan de Gravenstraat en Zwaluwenstraat, ter plaatse van een braakliggend terrein. Het geldende bestemmingsplan staat deze ontwikkeling niet toe. Hiervoor is het bestemmingsplan ‘Gravenstraat-Zwaluwenstraat’ opgesteld en heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

 11. 9

  Er is voorzien om 11 grondgebonden koopwoningen te realiseren aan de G.T. Rietveldstraat, ter plaatse van een braakliggend terrein. Het geldende bestemmingsplan staat deze ontwikkeling niet toe. Hiervoor is het bestemmingsplan ‘G.T. Rietveldstraat’ opgesteld en heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.