Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

woensdag 13 september 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
L. Kampman
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19:30 – 21:00 uur
  Voorzitter: dhr. L. Kampman


  Op 10 november 2022 nam de gemeenteraad de motie evaluatie bomenbeleid aan. De raad verzocht het college het bomenbeleid te evalueren en daarbij zoveel mogelijk “stakeholders” te betrekken. Het college heeft het huidige bomenbeleid in overeenstemming met deze motie geëvalueerd.


  Het Bomenbeleidsplan is door de raad vastgesteld in 2008. Deeluitwerkingen zoals de Lijst
  monumentale en bijzondere bomen (2010) en het Bomenstructuurplan 2010-2020 zijn in de jaren
  daarna vastgesteld. De evaluatie richt zich in de eerste plaats op deze documenten en in de tweede
  plaats op de zaken die ontbreken en dus in het nieuwe beleid moeten worden vastgelegd.
  Voor deze evaluatie zijn drie groepen van stakeholders benaderd: inwoners, organisaties en
  ambtenaren. Inwoners zijn bevraagd in een enquête. Bij de evaluatie zijn ook andere gegevens betrokken, zoals de (geregistreerde) meldingen over bomen en de aanvragen voor kapvergunningen.


  Na de presentatie van de evaluatie van het bomenbeleid kunnen raadsleden hun visie geven ten aanzien van (de resultaten van) de evaluatie en aangeven welke onderwerpen zeker een plek moeten krijgen in het nieuwe bomenbeleid.


  Meepraten
  Belangstellenden zijn van harte welkom. Mocht u mee willen praten dan graag uiterlijk 12 september 2023 aanmelden via raadsgriffie@almelo.nl.


  Vervolg
  Als vervolg op de evaluatie en de inbreng van de raad zal nieuw bomenbeleid worden opgesteld. De juridische regels, voortvloeiend uit het nieuwe bomenbeleid, krijgen een plek in de
  bomenverordening. Het nieuwe beleid en de verordening zullen de raad ter vaststelling worden
  aangeboden.


  Ter voorbereiding op het politiek beraad is de evaluatie uiterlijk donderdag 31 augustus 2023 beschikbaar.

 2. 2

  Tijd: 21:00 – 23:00 uur
  Voorzitter: dhr. L. Kampman


  Op 28 juni zijn een aantal raadsleden op bezoek geweest bij Cogas en bijgepraat over netwerkcongestie en warmtenetten. Om hier een vervolg aan te geven en het te hebben over de gevolgen daarvan voor Almelo hebben de fracties PvdA, Leefbaar Almelo en Lokaal Almelo Samen dit beeldvormend beraad aangevraagd. De uitkomst van het beeldvormend beraad zal de vervolgstappen bepalen.
  Voor het beeldvormend beraad zijn de volgende partijen uitgenodigd: Cogas, de Woningbouw verenigingen, commerciële verhuurder van woningen, wijkplatform Aalderinkshoek en de Almelose deelnemers aan inwonersforum. De te bespreken onderwerpen zijn:


  1. Netwerkcongestie
  De problemen op het netwerk nemen alleen verder toe. De kernvraag: wat zijn hiervan (in de meest brede zin van het woord) de gevolgen voor de economische ontwikkeling van Almelo.


  2. Gasloos maken Aalderinkshoek
  De ambitie om de Aalderinkshoek gasloos te maken, is een goed streven, maar het roept een heel aantal vragen op. De kernvraag: is de ambitie die nagestreefd wordt wel een betaalbare optie voor de eindgebruiker.


  3. Regionaal Warmtenet Twente
  Op dit moment zijn er ook ontwikkelingen m.b.t het Regionaal Warmtenet Twente (RWT). De partners die daar deel van uitmaken zijn Twence en Cogas. Daarmee wordt in principe recht gedaan aan het feit dat warmtenetten in publieke handen moeten zijn. De vraag is echter of Twence nog wel als een publieke partij kan worden gekwalificeerd, want zij heeft een groot belang bij warmtenetten en dat is big business. Dat houdt namelijk de vuilverbrandingsovens gaande. Als het warmtenet doorgaat en verder wordt uitgebreid, moet er dan extra vuilnis worden geïmporteerd om het warmtenet draaiende te houden? Kernvraag: is het RWT passend voor Almelo?


  4. Regionale Energie Strategie
  Bovenstaande punten hebben een directe relatie met de Twentse Regionale Energie Strategie (RES). Een deskundige zal gevraagd worden om de samenhang te duiden. Daarnaast is er een inwonersforum, waar 4 Almelose inwoners zitting in hadden. Zij gaven adviezen aan de RES. Deze inwoners worden uitgenodigd om hun bevindingen te delen.


  Meepraten
  Belangstellenden zijn van harte welkom. Mocht u mee willen praten dan graag uiterlijk 12 september 2023 aanmelden via raadsgriffie@almelo.nl.