Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 17 oktober 2023

20:15 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
F.J. Gerritsen
Toelichting

Oordeelsvormend
Meerjaren Programma Begroting


Aansluitend aan de raadsvergadering circa 20:15 uur of zoveel eerder.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Voorzitter: dhr. F.J. Gerritsen


  1. Stand van zaken Twente Board
  2. Voortgang project camerahandhaving verkeersregimes Binnenstad en Nijreessingel
  3. Ontwikkelvisie Almelo Centraal
  4. Wvg Westerdok en Achter de Molen
  5. Maximale transportcapaciteit voor extra afname grootverbruikers hoogspanningsstation Almelo
  6. Beëindiging crisisnoodopvang
  7. Dienstreis wethouder Overmeen-Bakhuis
  8. Plan van aanpak bij brede SPUK Gezondheid, Sociale basis, Sport en Cultuur
  9. Proces Terrasvisie
  10. Reactie gemeente Almelo op concept Strategische beleidsplan Twence 2024-2027
  11. Actieprogramma water en vrije tijd in Almelo
  12. Subsidieregeling wijk- en dorpsraden
  13. Ontwikkeling windenergie energiegebied Almelo, Tubbergen en Twenterand

 2. 2

  Aansluitend (na afloop behandeling raadsbrieven) circa 20:45 uur


  Onderwerpen:
  1. Najaarsrapportage
  2. Visie gemeentelijke wijkaccommodaties Almelo
  3. Bestemmingsplan Pooksbelten
  4. Verordening nadeelcompensatie


  **Portefeuillehouders:**dhr. Maathuis,dhr. JM van Rees
  Voorzitter: dhr. F.J. Gerritsen

 3. 2.1

  Met de najaarsrapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting 2023. Daarmee wordt de raad in staat gesteld zijn controlerende taak uit te voeren op basis van de kaders die zijn gesteld in de programmabegroting 2023. Het begrotingssaldo 2023 na vaststelling van de najaarsrapportage komt na deze voorgestelde reservemutaties uit op 6,7 miljoen euro voordelig. Op basis van de najaarsrapportage 2023 wordt de raad voorgesteld de begroting 2023 te wijzigen.

 4. 2.2

  De huidige situatie rondom de tien gemeentelijke wijkaccommodaties is complex wat betreft financiën, vastgoed en huisvesting. Dit leidt tot onevenwichtige situaties rondom verstrekte subsidies en de aansturing van wijkaccommodaties. De voorgelegde visie benoemt uitgangspunten rondom wijkaccommodaties, die in een vervolgfase verder uitgewerkt worden. De visie geeft weer waar we als gemeente Almelo naar toe willen bewegen. Het college stelt de visie gemeentelijke wijkaccommodaties Almelo vast en stelt de raad voor in te stemmen met de kernwaarden en uitgangspunten die horen bij deze visie. Dit zal uiteindelijk tot implementatie leiden van een eenduidig beleid rondom de tien gemeentelijke wijkaccommodaties.

 5. 2.3

  De voormalige camping Pooksbelten wordt opengesteld als openbaar toegankelijk bosgebied. Tevens is besloten de voormalige bedrijfswoning te verkopen. Voor ligt een bestemmingsplan waarmee de openstelling van het bos planologisch wordt geregeld en de woning een woonbestemming krijgt. Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

 6. 2.4

  De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de afhandeling van planschadeverzoeken en overige nadeelcompensatieverzoeken. Samen met de Omgevingswet treedt namelijk ook titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht (nadeelcompensatie) in werking. De VNG adviseert om een regeling te treffen voor nadeelcompensatie onder de Omgevingswet en heeft daarvoor een modelverordening opgesteld. Met dit voorstel neemt de gemeente Almelo het advies van de VNG over om een nieuwe regeling te treffen.

 7. 3

  In de Meerjarenprogrammabegroting 2024 – 2027 maakt de gemeente concreet wat ze in 2024 wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en wat dat kost. De raad besluit over de begroting in de raadsvergadering van donderdag 9 november.


  Dit politiek beraad is het vervolg op het beeldvormend beraad van 10 oktober. Toen was er gelegenheid voor inwoners en organisaties om aan te geven wat zij vinden van de begroting.
  Tevens gaf de Rekenkamer een toelichting op haar begrotingsscan.


  In dit oordeelsvormend beraad kunnen de woordvoerders van de raadsfracties:
  - hun financieel politieke reactie geven op de begroting en daarbij hun voorgenomen amendementen en moties aankondigen;
  - vragen stellen aan het college en
  - vooral met elkaar in debat gaan.

 8. 3.2