Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 23 mei 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
D. Wind
Toelichting

Oordeelsvormend Verbonden Partijen

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 2

  Portefeuillehouder: A.J. Gerritsen
  De besturen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan Almelo deelneemt, hebben conform de wettelijke kaders, hun ontwerpbegrotingen 2024 toegezonden. De raad krijgt de gelegenheid om zienswijzen op de begrotingen kenbaar te maken. Het college ziet geen aanleiding de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen. Een eventueel geamendeerde zienswijze(n) wordt door het Algemeen Bestuur van de GR betrokken bij zijn besluitvorming. De wijze waarop een zienswijze beoordeeld is, wordt uiterlijk medio juni/juli door het Dagelijks Bestuur kenbaar gemaakt aan de gemeenteraden.

  1. Stadsbank Oost Nederland
  2. Veiligheidsregio Twente
  3. Omgevingsdienst Twente
  4. Samen Twente (Regio Twente)
  5. Recreatieschap Twente
  6. Openbaar Lichaam Crematorium Twente
  7. GBTwente
  8. Regionaal Bedrijventerrein Port of Twente
  9. Euregio

  Bijlagen

 2. 2.1

  Portefeuillehouder: A.J. Gerritsen
  Op 16 december jl. heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, mede op advies van de Bestuurlijke Advies Commissie Brandweer het principebesluit genomen tot het oprichten van een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's. Dit waarborgfonds biedt dekking voor in ieder geval de niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen. De raad krijgt de gelegenheid om een zienswijze in te dienen als een Gemeenschappelijke Regeling, in dit geval de Veiligheidsregio Twente, voornemens is om te participeren in een private partij (een stichting). Een eventueel geamendeerde zienswijze(n) wordt door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio betrokken bij haar besluitvorming.
  De verwachting is dat de veiligheidsregio's hun deelname aan het waarborgfonds kunnen financieren uit hun huidige begroting. Er wordt derhalve uitgegaan van kostenneutraliteit.
  Het college ziet geen aanleiding de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen.

 3. 3

  Portefeuillehouder: E.J.F.M. van Mierlo
  Met de Wet verplichte GGZ (Wvggz) hebben gemeenten belangrijke taken gekregen. Een daarvan is het in ontvangst nemen en onderzoeken van meldingen over inwoners waarover ernstige zorgen zijn en verplichte zorg als ‘oplossing’ verondersteld wordt. Op basis hiervan is in 2020 het meldpunt zorgwekkend gedrag gestart. Vanaf 1 januari 2023 is het meldpunt zorgwekkend gedrag een basistaak voor GGD Twente en is de financiering onderdeel van de gemeentelijke bijdrage. Het meldpunt is geconfronteerd met een forse toename van meldingen. De werkzaamheden zijn niet uitstelbaar en leiden tot inzet van extra personeel. Uitbreiding van het meldpunt is daarmee noodzakelijk. De raad wordt de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen op het voornemen om het meldpunt zorgwekkend gedrag uit te bereiden.

 4. 3.1

  Portefeuillehouder: E.J.F.M. van Mierlo
  De gemeenteraad wordt voorgesteld om middelen beschikbaar te stellen om in afstemming met de stakeholders en marktpartijen twee gebiedsvisies op te stellen voor enerzijds Aalanderveld en anderzijds Leemslagen. De gebiedsvisies hebben als doel de gewenste ontwikkelingsrichting voor de beide gebieden nader te bepalen.
  Het opstellen van een gebiedsvisie geeft naast een duidelijke ontwikkelrichting ook aanleiding tot een dialoog met betrokkenen in het gebied over de toekomst daarvan. Op basis van de gebiedsvisie waarin de kansen, opgaven en mogelijke samenwerking zijn opgenomen, kan vervolgens een doorvertaling worden gemaakt naar een gebiedsprogramma waarin een concrete aanpak wordt voorgesteld voor de verdere ontwikkeling van Aalanderveld en Leemslagen in de komende jaren.
  Voor het opstellen van de gebiedsvisies voor Aalanderveld en Leemslagen is een aanvullend voorbereidingskrediet benodigd van 320.000 euro.