Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 20 december 2022

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
A.J. Gerritsen
Toelichting

Spreekrecht inwoners:
Inwoners die willen inspreken bij één van deze agendapunten kunnen zich hiervoor tot uiterlijk maandag 19 december 2022 15.00 uur aanmelden bij de Raadsgriffie op 0546-541391 of via raadsgriffie@almelo.nl


Meer informatie over het spreekrecht vindt u op de website van de Gemeente Almelo onder de link https://www.almelo.nl/uw-invloed-de-gemeenteraad of in de informatiefolder over spreekrecht bij de Publieksbalie.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:11 - 00:01:26 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:01:26 - 00:01:32 - Louis J.L.R. Kampman
  00:01:32 - 00:04:17 - Arjen A.J. Gerritsen
 2. 2

  - besluitrijpheid raadsvoorstellen
  - insprekers
  - indienen moties als agendapunt
  - bespreekpunten
  - stemverklaringen bij hamerstukken
  - hamerstukken
  - nomineren voor de raadmeter

  00:02:50 - 00:04:17 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:04:17 - 00:04:30 - Liesbeth E.A. ter Haar-Tulp
  00:04:30 - 00:05:42 - Arjen A.J. Gerritsen
 3. 3

  - Besluitenlijst raadsvergadering 8 en 10 november 2022
  - Besluitenlijst raadsvergadering 29 november 2022
  In verband met het ontbreken van de transcript staat de besluitenlijst van de raadsvergadering 29 november 2022 ter kennisname op de agenda.
  De vaststelling van genoemde besluitenlijst wordt opnieuw geagendeerd voor de Raadsvergadering van 24 januari 2023.

  00:04:49 - 00:05:42 - Arjen A.J. Gerritsen
 4. 4

  - Ingekomen raadsbrieven vanuit B&W
  - Ingekomen stukken aan de gemeenteraad

  00:05:26 - 00:05:42 - Arjen A.J. Gerritsen
 5. 4.1

  00:05:29 - 00:05:42 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:05:42 - 00:06:00 - Liesbeth E.A. ter Haar-Tulp
  00:06:00 - 00:06:01 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:06:01 - 00:06:25 - Harry H.G. de Olde
  00:06:25 - 00:06:40 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:06:40 - 00:07:00 - Marike M.J.C. van Doorn
  00:07:00 - 00:07:19 - Arjen A.J. Gerritsen
 6. 4.2
  aan de gemeenteraad
 7. 5

  00:07:15 - 00:07:19 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:07:33 - 00:07:41 - Sebastiaan Stöteler
  00:07:42 - 00:09:34 - Willem W.J. Loupattij
  00:09:34 - 00:09:56 - Sebastiaan Stöteler
  00:09:56 - 00:16:54 - Eugène van Mierlo
  00:16:54 - 00:16:56 - Sebastiaan Stöteler
  00:16:56 - 00:17:59 - Willem W.J. Loupattij
  00:17:59 - 00:18:02 - Sebastiaan Stöteler
  00:18:03 - 00:19:21 - Eugène van Mierlo
  00:19:21 - 00:19:33 - Sebastiaan Stöteler
  00:19:36 - 00:21:24 - Harry H.G. de Olde
  00:21:24 - 00:21:33 - Sebastiaan Stöteler
  00:26:14 - 00:26:17 - Sebastiaan Stöteler
  00:26:17 - 00:26:42 - Harry H.G. de Olde
  00:26:42 - 00:26:43 - Sebastiaan Stöteler
  00:26:43 - 00:28:09 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:28:10 - 00:28:22 - Sebastiaan Stöteler
  00:28:36 - 00:28:39 - Sebastiaan Stöteler
  00:28:41 - 00:30:30 - René G.A.H. Nollen
  00:30:30 - 00:40:54 - Sebastiaan Stöteler
  00:40:54 - 00:40:55 - Sebastiaan Stöteler
  00:40:55 - 00:41:00 - René G.A.H. Nollen
  00:41:00 - 00:41:02 - Sebastiaan Stöteler
  00:41:02 - 00:41:23 - Uğur U. Çete
  00:41:23 - 00:41:34 - Sebastiaan Stöteler
  00:41:58 - 00:42:37 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:42:41 - 00:43:05 - Arjen A.J. Gerritsen
 8. 6

  Vastgesteld
  Portefeuillehouder: Wethouder J.M. van Rees


  Het ontwerpbestemmingsplan “Parapluherziening algemene afwijkingen” heeft van 7 september tot en met 18 oktober 2022 ter inzage gelegen. Tijdens de termijn van de ter inzagelegging zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het plan is opgesteld omdat vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet (verwachting 1 juli 2023) geen gebruik meer gemaakt kan worden van een aantal onderdelen van de “Beleidsregels voor de toepassing van planologische gebruiksactiviteiten op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º Wet algemene bepalingen omgevingsrecht”, omdat de wettelijke mogelijkheid dan vervalt. Het bestemmingplan is gereed om vastgesteld te worden.

 9. 7

  Vastgesteld
  Portefeuillehouder: Wethouder J.M. van Rees


  De gemeente Almelo kent op dit moment nog een regeling voor werkzaamheden aan kabels en/of leidingen in en op de openbare grond die dateert van 2007. Het is wenselijk dat deze regeling een update krijgt. In de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) 2023 en de daarop gebaseerde Nadere regels wordt de praktijk vastgelegd, die nu geldt voor het doen van meldingen voor dergelijke werkzaamheden. Ook wordt beoogd om uniforme regels te blijven hanteren voor zowel telecombedrijven als andere kabelbedrijven die bij de gemeente melden dat zij werkzaamheden in of op de openbare grond willen verrichten.

 10. 8

  Vastgesteld
  Portefeuillehouder: Wethouder J.M. van Rees


  Er is verzocht om 8 grondgebonden woningen te realiseren aan de De Savornin Lohmanstraat in Almelo, ter plaatse van een braakliggend terrein waar voorheen een garagebedrijf was gevestigd.
  Het geldende bestemmingsplan staat deze ontwikkeling niet toe. Hiervoor is het bestemmingsplan ‘De Savornin Lohmanstraat’ opgesteld en deze heeft tegelijkertijd met de ontwerpbeschikking hogere grenswaarde geluid ter inzage gelegen. De beschikking hogere grenswaarden is definitief vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is één zienswijze ontvangen en heeft geleid tot een aanpassing van het bestemmingsplan. De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen door een regel op te nemen om maatregelen tegen trillingshinder verplicht te stellen.

 11. 9

  Vastgesteld
  Portefeuillehouder: Wethouder J.M. van Rees


  Het bedrijfsperceel aan de Bleskolksingel ter hoogte van de verbinding met de Burgemeester Schneiderssingel wordt verkocht. De bouw van een bedrijfspand op het perceel is op basis van het bestemmingsplan echter niet toegestaan. Om ontwikkeling mogelijk te maken is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. Het college heeft besloten om het bestemmingsplan te herzien en de kosten daarvan ten laste te laten komen van de koper van het perceel. Het bestemmingsplan heeft in ontwerp ter inzage gelegen tot 18 oktober. Er zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. Het bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

 12. 10

  Vastgesteld (Stemverklaring PVV 2 tegen)
  Portefeuillehouder: Wethouder J.M. van Rees


  In 2015 heeft de gemeenteraad de regeling ‘Gevelverbetering Binnenstad Almelo 2015’ vastgesteld en in 2019 heeft de gemeenteraad de regeling "Gevelverbetering Binnenstad Almelo 2019-2022" vastgesteld. Het doel van de regelingen is het stimuleren van eigenaren van panden in de binnenstad om voorgevels te verbeteren of te herstellen om de panden aantrekkelijker te maken en de ruimtelijke kwaliteit van de (historische) binnenstad te verhogen. Met de subsidieregeling Gevelverbetering Binnenstad Almelo zijn vanaf 2015 7 en in de periode 2019-2022 4 gevels opgeknapt.
  Door corona, de arbeidsmarkt en de huidige prijzen en levertijden van bouwmaterialen worden verbouwingen uitgesteld. Een aantal aanvragen is in 2022 voorlopig beschikt, maar wachten nog op uitkering van de middelen totdat het herstel van de gevel gereed is. Ook worden er nog 13 nieuwe aanvragen verwacht in de eerste helft van 2023.
  De regeling heeft opnieuw bijgedragen aan de gestelde doelen van de regeling. Om die reden wordt u nu de verlengde regeling aangeboden.

 13. 11

  Inspreker: mevrouw Van Pluur namens Klankbordgroep het Sportpark (toelichting zie 11.1)


  Portefeuillehouder: Wethouder A. Maathuis


  Het in mei 2021 door de raad beschikbaar gestelde krediet voor de realisatie van het Sportpark blijkt vanwege de grote prijsstijgingen in de bouw, onvoldoende. Uit de aanbesteding kwam naar voren dat de winnende bieder ruim 5 miljoen euro meer vraagt dan in 2021 was begroot. Ook de overige onderdelen van het project (bijvoorbeeld aanleg buitenruimte) worden met de forse prijsstijgingen geconfronteerd.
  Omdat, mede vanwege de huidige staat van het complex en de zeer hoge energiekosten daarvan, stoppen met de plannen voor nieuwbouw in feite geen optie is, zijn in overleg met de winnende aanneemcombinatie (Van Norel cs.) ca. 1 mln. euro aan versoberingen gevonden en doorgevoerd, zonder dat de kern van het Programma van Eisen (PvE) wordt aangetast. Daarnaast is dan nog een aanvullend krediet van € 5.925.000,- nodig om de begroting sluitend te kunnen maken.

  00:42:56 - 00:43:05 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:47:21 - 00:47:38 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:47:38 - 00:47:40 - Jorien H.J. Geerdink
  00:47:40 - 00:47:42 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:47:42 - 00:48:57 - Jorien H.J. Geerdink
  00:48:57 - 00:48:59 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:48:59 - 00:49:22 - Elise E.I. Klaasen
  00:49:22 - 00:49:26 - Elise E.I. Klaasen
  00:49:26 - 00:49:29 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:49:29 - 00:50:30 - Israa A. Abdullatif
  00:50:30 - 00:50:32 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:50:32 - 00:51:43 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:51:43 - 00:51:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:51:48 - 00:51:53 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:51:53 - 00:52:38 - Frits F. Akse
  00:52:38 - 00:53:58 - Frits F. Akse
  00:53:58 - 00:54:37 - Frits F. Akse
  00:54:37 - 00:55:00 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:55:00 - 00:55:36 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:55:36 - 00:56:31 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:56:31 - 00:56:32 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:56:32 - 00:57:10 - Willem W.J. Loupattij
  00:57:10 - 01:00:03 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:00:03 - 01:00:05 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:00:05 - 01:01:20 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:01:20 - 01:01:55 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:01:55 - 01:02:20 - Frits F. Akse
  01:02:20 - 01:03:56 - Frits F. Akse
  01:03:56 - 01:03:59 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:03:59 - 01:04:58 - Uğur U. Çete
  01:04:58 - 01:06:06 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:06:06 - 01:06:24 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:06:24 - 01:07:23 - Jorien H.J. Geerdink
  01:07:23 - 01:08:07 - Jorien H.J. Geerdink
  01:08:07 - 01:08:13 - Jorien H.J. Geerdink
  01:08:13 - 01:08:14 - Jorien H.J. Geerdink
  01:08:14 - 01:09:36 - Max M.A.X. Christen
  01:09:36 - 01:09:47 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:09:47 - 01:10:04 - Hans J. Buitenweg
  01:10:04 - 01:10:31 - Louis J.L.R. Kampman
  01:10:31 - 01:10:40 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:10:56 - 01:10:57 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:11:02 - 01:12:24 - Jorien H.J. Geerdink
  01:12:24 - 01:12:39 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:12:39 - 01:12:51 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:12:52 - 01:13:16 - Jorien H.J. Geerdink
  01:13:16 - 01:13:30 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:13:30 - 01:13:48 - Jorien H.J. Geerdink
  01:13:51 - 01:14:37 - Willem W.J. Loupattij
  01:14:37 - 01:14:38 - Jorien H.J. Geerdink
  01:14:38 - 01:14:39 - Willem W.J. Loupattij
  01:14:39 - 01:15:13 - Jorien H.J. Geerdink
  01:15:15 - 01:15:41 - Frits F. Akse
  01:15:42 - 01:16:15 - Jorien H.J. Geerdink
  01:16:15 - 01:16:26 - Frits F. Akse
  01:16:26 - 01:16:51 - Jorien H.J. Geerdink
  01:16:51 - 01:16:52 - Frits F. Akse
  01:16:52 - 01:16:53 - Jorien H.J. Geerdink
  01:16:54 - 01:17:01 - Frits F. Akse
  01:17:01 - 01:17:03 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:17:03 - 01:17:46 - Max M.A.X. Christen
  01:17:47 - 01:18:25 - Jorien H.J. Geerdink
  01:18:26 - 01:19:01 - Max M.A.X. Christen
  01:19:03 - 01:19:16 - Jorien H.J. Geerdink
  01:19:16 - 01:19:37 - Max M.A.X. Christen
  01:19:38 - 01:19:41 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:19:42 - 01:19:58 - Wouter W.D. Ravenshorst
  01:19:58 - 01:20:41 - Jorien H.J. Geerdink
  01:20:42 - 01:20:55 - Wouter W.D. Ravenshorst
  01:20:55 - 01:20:56 - Jorien H.J. Geerdink
  01:20:56 - 01:20:57 - Wouter W.D. Ravenshorst
  01:20:57 - 01:21:02 - Jorien H.J. Geerdink
  01:21:06 - 01:21:13 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:21:18 - 01:22:36 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:22:41 - 01:23:19 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:23:19 - 01:23:31 - Uğur U. Çete
  01:23:31 - 01:23:33 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:23:33 - 01:23:37 - Uğur U. Çete
  01:23:37 - 01:25:56 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:25:57 - 01:26:25 - Willem W.J. Loupattij
  01:26:27 - 01:26:33 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:26:33 - 01:27:01 - Willem W.J. Loupattij
  01:27:01 - 01:28:53 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:28:53 - 01:29:33 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:29:33 - 01:29:55 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:29:55 - 01:29:58 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:30:00 - 01:30:09 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:30:29 - 01:35:30 - Gosé J.P. van der Berg
  01:35:30 - 01:35:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:35:58 - 01:38:33 - Hans J. Buitenweg
  01:38:33 - 01:38:39 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:38:39 - 01:38:56 - Hans J. Buitenweg
  01:38:56 - 01:39:48 - Willem W.J. Loupattij
  01:39:48 - 01:39:56 - Hans J. Buitenweg
  01:39:56 - 01:39:58 - Willem W.J. Loupattij
  01:39:58 - 01:40:32 - Hans J. Buitenweg
  01:40:34 - 01:40:45 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:40:59 - 01:42:33 - Max M.A.X. Christen
  01:42:34 - 01:43:02 - Hans J. Buitenweg
  01:43:03 - 01:43:37 - Max M.A.X. Christen
  01:43:37 - 01:43:56 - Hans J. Buitenweg
  01:43:56 - 01:44:06 - Max M.A.X. Christen
  01:44:06 - 01:44:07 - Max M.A.X. Christen
  01:44:07 - 01:44:36 - Jorien H.J. Geerdink
  01:44:36 - 01:46:03 - Max M.A.X. Christen
  01:46:04 - 01:46:10 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:46:33 - 01:49:19 - Fred F.J. Gerritsen
  01:49:19 - 01:49:41 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:49:54 - 01:52:01 - Israa A. Abdullatif
  01:52:02 - 01:52:08 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:52:25 - 01:54:16 - Frits F. Akse
  01:54:16 - 01:54:58 - Hans J. Buitenweg
  01:54:58 - 01:56:12 - Frits F. Akse
  01:56:12 - 01:56:28 - Hans J. Buitenweg
  01:56:29 - 01:56:44 - Frits F. Akse
  01:56:44 - 01:56:46 - Hans J. Buitenweg
  01:56:48 - 01:57:31 - Uğur U. Çete
  01:57:31 - 01:57:59 - Frits F. Akse
  01:57:59 - 01:58:13 - Uğur U. Çete
  01:58:13 - 01:58:14 - Frits F. Akse
  01:58:14 - 01:58:30 - Uğur U. Çete
  01:58:32 - 01:59:27 - Frits F. Akse
  01:59:29 - 01:59:57 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:59:58 - 02:04:43 - Arjen Maathuis
  02:04:43 - 02:05:04 - Hans J. Buitenweg
  02:05:06 - 02:06:45 - Arjen Maathuis
  02:06:45 - 02:07:17 - Hans J. Buitenweg
  02:07:18 - 02:07:43 - Arjen Maathuis
  02:07:43 - 02:07:44 - Hans J. Buitenweg
  02:07:44 - 02:07:51 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:07:51 - 02:09:47 - Arjen Maathuis
  02:09:47 - 02:10:01 - Jorien H.J. Geerdink
  02:10:01 - 02:13:32 - Arjen Maathuis
  02:13:32 - 02:14:02 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  02:14:03 - 02:15:56 - Arjen Maathuis
  02:15:57 - 02:16:36 - Marcel M.H. Middelkamp
  02:16:36 - 02:17:15 - Arjen Maathuis
  02:17:15 - 02:17:23 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:17:23 - 02:17:26 - Arjen Maathuis
  02:17:26 - 02:17:33 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:17:33 - 02:17:35 - Louis J.L.R. Kampman
  02:17:35 - 02:17:38 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:17:57 - 02:17:59 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:18:04 - 02:18:08 - Jorien H.J. Geerdink
  02:18:08 - 02:18:15 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:18:15 - 02:19:06 - Jorien H.J. Geerdink
  02:19:06 - 02:19:09 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:19:09 - 02:19:20 - Frits F. Akse
  02:19:22 - 02:19:30 - Jorien H.J. Geerdink
  02:19:31 - 02:19:34 - Frits F. Akse
  02:19:34 - 02:19:50 - Jorien H.J. Geerdink
  02:19:50 - 02:19:52 - Frits F. Akse
  02:19:54 - 02:20:00 - Uğur U. Çete
  02:20:00 - 02:20:04 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:20:04 - 02:20:12 - Uğur U. Çete
  02:20:13 - 02:20:41 - Jorien H.J. Geerdink
  02:20:43 - 02:21:01 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:21:04 - 02:21:35 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  02:21:35 - 02:22:03 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:22:03 - 02:22:26 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  02:22:27 - 02:22:32 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:22:32 - 02:22:36 - Willem W.J. Loupattij
  02:22:36 - 02:22:40 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:22:40 - 02:22:42 - Gosé J.P. van der Berg
  02:22:42 - 02:22:45 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:22:56 - 02:23:19 - Hans J. Buitenweg
  02:23:25 - 02:23:26 - Hans J. Buitenweg
  02:23:26 - 02:23:27 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  02:23:27 - 02:23:57 - Hans J. Buitenweg
  02:23:59 - 02:24:01 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:24:01 - 02:24:02 - Max M.A.X. Christen
  02:24:02 - 02:24:21 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:24:21 - 02:24:35 - Elise E.I. Klaasen
  02:24:35 - 02:25:14 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:25:27 - 02:25:55 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:26:08 - 02:26:42 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:26:42 - 02:26:43 - Hans J. Buitenweg
  02:26:43 - 02:26:44 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:26:44 - 02:27:08 - Elise E.I. Klaasen
  02:27:08 - 02:27:10 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:27:10 - 02:27:21 - Hans J. Buitenweg
  02:27:21 - 02:27:26 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:27:26 - 02:27:42 - Hans J. Buitenweg
  02:27:42 - 02:27:49 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:28:05 - 02:28:42 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:28:42 - 02:29:09 - Uğur U. Çete
  02:29:09 - 02:30:10 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:30:10 - 02:30:17 - Uğur U. Çete
  02:30:17 - 02:30:23 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:30:31 - 02:30:45 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:30:45 - 02:30:47 - Herman H.A.A. Zwerink
  02:30:47 - 02:30:49 - Yvonne Y. Bijenhof
  02:30:49 - 02:31:00 - Herman H.A.A. Zwerink
  02:31:00 - 02:31:04 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:31:04 - 02:31:23 - Yvonne Y. Bijenhof
  02:31:23 - 02:32:54 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:32:54 - 02:33:02 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  02:33:02 - 02:33:54 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:34:40 - 02:34:50 - Sebastiaan Stöteler
  02:34:52 - 02:35:38 - Marcel M.H. Middelkamp
  02:35:38 - 02:35:47 - Sebastiaan Stöteler
  02:35:47 - 02:37:56 - Marcel M.H. Middelkamp
  02:37:56 - 02:38:23 - Sebastiaan Stöteler
  02:40:24 - 02:40:28 - Sebastiaan Stöteler
  02:40:29 - 02:40:42 - Sebastiaan Stöteler
  02:40:58 - 02:41:05 - Sebastiaan Stöteler
  02:41:09 - 02:41:11 - Anton A.J.M. Pots
  02:41:12 - 02:45:33 - Anton A.J.M. Pots
  02:45:33 - 02:45:46 - Sebastiaan Stöteler
  02:45:54 - 02:46:43 - Hans J. Buitenweg
  02:46:43 - 02:46:44 - Sebastiaan Stöteler
  02:46:44 - 02:46:45 - Hans J. Buitenweg
  02:46:45 - 02:47:04 - Hans H. Teunis
  02:47:04 - 02:47:19 - Hans J. Buitenweg
  02:47:19 - 02:47:20 - Hans H. Teunis
  02:47:20 - 02:47:25 - Hans J. Buitenweg
  02:47:25 - 02:47:26 - Sebastiaan Stöteler
  02:47:26 - 02:47:27 - Hans H. Teunis
  02:47:27 - 02:47:29 - Sebastiaan Stöteler
  02:47:29 - 02:47:38 - Hans H. Teunis
  02:47:38 - 02:47:39 - Sebastiaan Stöteler
  02:47:39 - 02:47:42 - Hans J. Buitenweg
  02:47:43 - 02:47:46 - Sebastiaan Stöteler
  02:47:46 - 02:48:28 - Marcel M.H. Middelkamp
  02:48:28 - 02:48:35 - Sebastiaan Stöteler
  02:48:35 - 02:48:36 - Marcel M.H. Middelkamp
  02:48:36 - 02:48:40 - Hans J. Buitenweg
  02:48:40 - 02:48:44 - Sebastiaan Stöteler
  02:48:44 - 02:48:58 - Hans J. Buitenweg
  02:49:00 - 02:49:06 - Sebastiaan Stöteler
  02:49:20 - 02:49:21 - Sebastiaan Stöteler
  02:49:25 - 02:51:53 - Hans H. Teunis
  02:51:53 - 02:51:59 - Sebastiaan Stöteler
  02:51:59 - 02:52:03 - Hans H. Teunis
  02:52:03 - 02:52:45 - Marcel M.H. Middelkamp
  02:52:45 - 02:52:46 - Sebastiaan Stöteler
  02:52:46 - 02:52:47 - Marcel M.H. Middelkamp
  02:52:47 - 02:54:06 - Hans H. Teunis
  02:54:06 - 02:54:09 - Sebastiaan Stöteler
  02:54:19 - 02:54:20 - Sebastiaan Stöteler
  02:54:20 - 02:55:25 - Israa A. Abdullatif
  02:55:26 - 02:55:33 - Sebastiaan Stöteler
  02:55:41 - 02:55:53 - Sebastiaan Stöteler
  02:55:54 - 02:56:59 - Wouter W.D. Ravenshorst
  02:56:59 - 02:57:01 - Sebastiaan Stöteler
  02:57:11 - 02:57:14 - Sebastiaan Stöteler
  02:57:21 - 02:57:25 - Sebastiaan Stöteler
  02:57:32 - 02:57:33 - Sebastiaan Stöteler
  02:57:36 - 03:00:03 - Elise E.I. Klaasen
  03:00:03 - 03:00:07 - Sebastiaan Stöteler
  03:00:07 - 03:00:23 - Uğur U. Çete
  03:00:24 - 03:00:25 - Sebastiaan Stöteler
  03:00:26 - 03:00:38 - Elise E.I. Klaasen
  03:00:38 - 03:01:09 - Uğur U. Çete
  03:01:09 - 03:01:13 - Sebastiaan Stöteler
  03:01:13 - 03:01:33 - Uğur U. Çete
  03:01:33 - 03:02:08 - Sebastiaan Stöteler
  03:02:08 - 03:04:39 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:04:39 - 03:04:40 - Sebastiaan Stöteler
  03:04:40 - 03:04:41 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:04:41 - 03:05:09 - Marcel M.H. Middelkamp
  03:05:09 - 03:05:32 - Sebastiaan Stöteler
  03:05:32 - 03:05:58 - Marcel M.H. Middelkamp
  03:05:58 - 03:06:02 - Marcel M.H. Middelkamp
  03:06:02 - 03:06:04 - Sebastiaan Stöteler
  03:06:05 - 03:10:36 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:10:36 - 03:10:37 - Sebastiaan Stöteler
  03:10:37 - 03:10:38 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:10:38 - 03:10:53 - Israa A. Abdullatif
  03:10:53 - 03:11:39 - Arjen A.J. Gerritsen
  03:11:39 - 03:11:54 - Sebastiaan Stöteler
  03:11:57 - 03:11:59 - Sebastiaan Stöteler
  03:11:59 - 03:12:50 - Marcel M.H. Middelkamp
  03:12:50 - 03:12:54 - Sebastiaan Stöteler
  03:12:54 - 03:13:05 - Uğur U. Çete
  03:13:05 - 03:13:06 - Sebastiaan Stöteler
  03:13:06 - 03:13:08 - Uğur U. Çete
  03:13:08 - 03:13:11 - Uğur U. Çete
  03:13:11 - 03:13:26 - Sebastiaan Stöteler
  03:13:26 - 03:14:15 - Marcel M.H. Middelkamp
  03:14:15 - 03:14:23 - Marcel M.H. Middelkamp
  03:14:23 - 03:14:24 - Marcel M.H. Middelkamp
  03:14:24 - 03:14:48 - Uğur U. Çete
  03:14:48 - 03:14:49 - Sebastiaan Stöteler
  03:14:49 - 03:14:56 - Marcel M.H. Middelkamp
  03:14:56 - 03:15:11 - Elise E.I. Klaasen
  03:15:11 - 03:15:13 - Sebastiaan Stöteler
  03:15:13 - 03:15:33 - Elise E.I. Klaasen
  03:15:33 - 03:15:38 - Sebastiaan Stöteler
  03:15:42 - 03:15:57 - Marcel M.H. Middelkamp
  03:15:58 - 03:16:05 - Sebastiaan Stöteler
  03:16:05 - 03:16:17 - Elise E.I. Klaasen
  03:16:17 - 03:16:39 - Sebastiaan Stöteler
  03:16:40 - 03:16:45 - Louis J.L.R. Kampman
  03:16:45 - 03:17:10 - Sebastiaan Stöteler
  03:17:23 - 03:17:43 - Sebastiaan Stöteler
  03:17:44 - 03:19:05 - Arjen A.J. Gerritsen
 14. 11.1.2

 15. 12

  Vastgesteld
  Portefeuillehouder: Wethouder A. Maathuis


  De slotrapportage is na de voor- en najaarsrapportage het derde en laatste tussentijdse rapportagemoment in de planning-en-controlcyclus 2022. Met de slotrapportage informeert het college de raad over de financiële stand van zaken van de programmabegroting 2022. Daarmee wordt de raad in staat gesteld zijn controlerende taak uit te voeren op basis van de in de programmabegroting 2022 gestelde financiële kaders. De slotrapportage leidt tot een bijstelling van het begrotingssaldo 2022 met afgerond 440.000 euro voordelig. De raad wordt voorgesteld een bedrag van 1,99 miljoen euro over te hevelen van 2022 naar 2023

 16. 97
  Voorgenomen moties en amendementen
 17. 98
  Sluiting