Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 28 juni 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
A.J. Gerritsen
Toelichting

Spreekrecht burgers:
Burgers die willen inspreken bij één van deze agendapunten kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 27 juni 2022 15.00 uur aanmelden bij de Raadsgriffie op 0546-541391 of via raadsgriffie@almelo.nl.

Meer informatie over het spreekrecht vindt u op de website van de Gemeente Almelo onder de link https://www.almelo.nl/uw-invloed-de-gemeenteraad of in de informatiefolder over spreekrecht bij de Publieksbalie.

Agenda documenten

Agendapunten

Opening raadsvergadering dinsdag 28 juni 2022 om 19:30 uur

Portefeuillehouder: Commissie onderzoek geloofsbrieven

 • besluitrijpheid raadsvoorstellen
 • insprekers
 • indienen moties als agendapunt
 • bespreekpunten
 • stemverklaringen bij hamerstukken
 • hamerstukken
 • nomineren voor de raadmeter

Conform Reglement van Orde (artikel 19 lid 3) dienen raadsleden opmerkingen over de notulen voorafgaand te melden bij de griffier.

 • Raadsvergadering 12 april 2022
 • Raadsvergadering 24 mei 2022

Conform Reglement van Orde (artikel 20 lid 2) op voorstel van het presidium

 • Ingekomen raadsbrieven vanuit B&W
 • Ingekomen stukken aan de gemeenteraad

Portefeuillehouder: wethouder Van Mierlo

Met de jaarverantwoording 2021 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en de besteding van de middelen. Het jaar 2021 is financieel afgesloten met een voordelig resultaat van € 16,2 miljoen. De gemeenteraad wordt gevraagd om de jaarverantwoording 2021 vast te stellen en in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming. De accountant is bezig met de afronding van de controlewerkzaamheden. Het accountantsverslag en de (concept-) controleverklaring worden op een later moment, voorafgaand aan de vaststelling de jaarverantwoording naar de gemeenteraad verzonden.

Portefeuillehouder: wethouder Van Mierlo

In aanvulling op de wettelijke voorschriften vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt voor de waardering en afschrijving van vaste activa gehandeld conform de gemeentelijke Nota activabeleid. De huidige Nota activabeleid stamt uit 2017 en is aan herziening toe. De raad besluit de Nota activabeleid 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Van Mierlo

De nota reserves en voorzieningen is geactualiseerd. De opzet is gewijzigd en sluit nu meer aan op andere financiële beleidskaders. Het gemeentelijk beleidskader ten aanzien van reserves en voorzieningen is puntsgewijs opgenomen in de nota. In deze nota worden ook de kaders vastgelegd voor de bestemmingsreserve Stadsontwikkelingsfonds. Tot slot wordt voorgesteld om een aantal reserves op te heffen en de resterende saldi toe te voegen aan de algemene reserve.

Portefeuillehouder: wethouder Van Mierlo

Met de voorjaarsrapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting 2022. Daarmee wordt de raad in staat gesteld zijn controlerende taak uit te voeren op basis van de financiële kaders die zijn gesteld in de programmabegroting 2022. Deze rapportage gaat over de eerste vier maanden van 2022 met een doorkijk naar het einde van het jaar. De voorjaarsrapportage leidt tot een bijstelling van het begrotingssaldo 2022 met 297.000 euro nadelig. In de visual bij de voorjaarsrapportage wordt ook ingegaan op de beleidsinhoudelijke tussenstand 2022 van de programma’s.

Portefeuillehouder: wethouder Van Mierlo

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat grondexploitatiebegrotingen minimaal één keer per jaar dienen te worden geactualiseerd. Met het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) informeert het college de gemeenteraad over de ontwikkelingen van de grondexploitaties. De gemeenteraad wordt voorgesteld de grondexploitatiebegrotingen vast te stellen.

Portefeuillehouders: wethouder Maathuis en wethouder van Mierlo

De gemeente Almelo heeft in het najaar van 2021 het voortouw genomen bij de planontwikkeling van XL Businesspark 2. De raad is hierover op 14 december 2021 en 1 februari 2022 beeldvormend geïnformeerd. Op het plangebied is tevens de Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten) gevestigd. Op 1 februari 2022 is aangekondigd dat een kadernota zal worden uitgewerkt op basis waarvan de raad een ‘go/no go’-beslissing kan nemen. Om de raad een gefundeerde keuze te laten nemen is uitgebreid onderzoek nodig. De omvang en de diepgang van dit onderzoek waren bij de start van de planvorming niet voorzien. Daarnaast vergen de communicatie met de omgeving en het vestigen van de Wvg extra inzet van de organisatie. Het college wil borgen dat de raad een goed besluit kan nemen en heeft besloten het onderzoek zorgvuldig uit te voeren. Daarom stelt het college voor de onderzoeksperiode te verlengen en een aanvullend voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Van Rees

Het college heeft onder voorbehoud besloten om het budgetplafond van 2 stimuleringsregelingen voor particuliere woningeigenaren te verhogen met ieder € 500.000,-. Het voorbehoud heeft betrekking op het besluit van de raad om geen wensen of bedenkingen in te brengen tegen deze verhoging. Op grond van artikel 7 lid 2 van het Treasury-statuut Gemeente Almelo 2016 informeert het college de raad vooraf en vraagt het de raad om geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.

Portefeuillehouder: wethouder Van Rees

In het kader van de rood-voor-rood regeling wordt de voormalige boerderij achter de Grote Bavenkelsweg 11 gesloopt. Tevens wordt alle voormalige agrarische bebouwing aan de Pastoor Ossestraat 44-44a gesloopt. Hierdoor kan een compensatiewoning op de locatie Grote Bavenkelsweg achter nummer 11 worden toegestaan. Naast ruimtelijke kwaliteitswinst op twee erven wordt ook een extra KGO-investering (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) gedaan door de aanleg van extra bomen en een houtsingel. Om dit mogelijk te maken heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Grote Bavenkelsweg nabij 11’ gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. U wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder: wethouder Van Rees

Met een nieuw bestemmingsplan wordt de realisatie van een woonzorgvoorziening op het perceel W.A. de Gruyterstraat 1 te Almelo mogelijk gemaakt. In het nieuw te bouwen gebouw worden maximaal 20 woonunits gerealiseerd, uitsluitend voor personen met een geheugenstoornis of dementie. In het nieuwe bestemmingsplan wordt expliciet alleen bewoning door deze doelgroep toegestaan. Initiatiefnemer Dagelijks Leven is een zorgorganisatie die door het hele land kleinschalige zorginstellingen voor mensen met geheugenproblemen/dementie realiseert.

Portefeuillehouder: wethouder Van Rees

Op 18 november 2020 is principemedewerking verleend aan een voornemen om in het kader van de rood-voor-rood-regeling nagenoeg alle voormalige agrarische bebouwing op het perceel Stokkelersweg 1 te slopen en een compensatiewoning daarvoor toe te voegen. Ook de bestaande agrarische woning wordt gesloopt en herbouwd. Een enkel voormalig agrarisch (bij)gebouw blijft gehandhaafd en wordt gebruikt ten behoeve van hobbymatige agrarische activiteiten. In het bestemmingsplan vervallen de agrarische gebruiksmogelijkheden en krijgen de te behouden en nieuw op te richten gebouwen een woonbestemming. Door de sloop van 1.351 m2 voormalige agrarische bebouwing en een goede landschappelijke inpassing van de (nieuwe) bebouwing vindt een flinke ruimtelijke kwaliteitsslag plaats.