Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 29 november 2022

19:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
A.J. Gerritsen
Toelichting

Spreekrecht inwoners: Inwoners die willen inspreken bij één van deze agendapunten kunnen zich hiervoor tot uiterlijk maandag 28 november 2022 om 15.00 uur aanmelden bij de Raadsgriffie op 0546-541391 of via raadsgriffie@almelo.nl

Meer informatie over het spreekrecht vindt u op de website van de Gemeente Almelo onder de link Uw invloed in de gemeenteraad | Gemeente Almelo of in de informatiefolder over spreekrecht bij de Publieksbalie.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

  • besluitrijpheid raadsvoorstellen
  • insprekers
  • indienen moties als agendapunt
  • bespreekpunten
  • stemverklaringen bij hamerstukken
  • hamerstukken advies: agendapunt 10
  • nomineren voor de raadmeter
 1. - Besluitenlijst raadsvergaderingen 1 en 2 november 2022

 2. Er zijn geen mondelinge vragen ontvangen voor het vragenhalfuur.

 3. Inspreker: mevrouw Klein Kromhof namens de Actiegroep Ary Schefferstraat

  Portefeuillehouder: Wethouder A. Maathuis

  Het College van B&W heeft u in juni 2022 geïnformeerd over haar voornemen 5 locaties te willen gaan ontwikkelingen, om daarmee te voorzien in behoefte aan bouwgrond t.b.v. in totaal 64 woningen. Wij vragen bij deze of u kunt instemmen met het gaan realiseren van deze 5 grondexploitaties, te weten de locaties Heetveldsweg, Ary Schefferstraat, De Savornin Lohmanstraat, G T Rietveldstraat en de Gravenstraat.
  Wij stellen u derhalve voor de grondexploitaties voor deze locaties vast te stellen, een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 2.831.482,- ter financiering van de uitgaven voor planvoorbereiding en uitvoering en deze te dekken uit de geraamde verkoopopbrengsten en uit een te treffen voorziening van Het College van B&W heeft u in juni 2022 geïnformeerd over haar voornemen 5 locaties te willen gaan ontwikkelingen, om daarmee te voorzien in behoefte aan bouwgrond t.b.v. in totaal 64 woningen. Wij vragen bij deze of u kunt instemmen met het gaan realiseren van deze 5 grondexploitaties, te weten de locaties Heetveldsweg, Ary Schefferstraat, De Savornin Lohmanstraat, G T Rietveldstraat en de Gravenstraat.
  Wij stellen u derhalve voor de grondexploitaties voor deze locaties vast te stellen, een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 2.831.482,- ter financiering van de uitgaven voor planvoorbereiding en uitvoering en deze te dekken uit de geraamde verkoopopbrengsten en uit een te treffen voorziening van € 373.434,- ten laste van het begrotingssaldo 2022.

 4. De Gemeenteraad heeft het College toestemming gegeven om het Raadsvoorstel Bijdrage burgerinitiatief stadsfontein in te trekken.
  Het College zal de Gemeenteraad via het Presidium een nieuw Raadsvoorstel aanbieden.

  Portefeuillehouder: Wethouder J.M. van Rees

  De raad besluit om een krediet van € 265.000 (bruto) waarvan € 75.000 (netto) ter beschikking te stellen voor de realisatie van een stadsfontein aan de Wierdensestraat bij het Centrumbusstation. Deze originele, groene en klimaatbestendige verblijfsplek, vormt een extra visitekaartje voor de waterstad Almelo. De gemeente hoopt met deze bijdrage een extra zet te kunnen geven voor het slagen van dit stadsinitiatief.

 5. Portefeuillehouder: Wethouder J.M. van Rees

  Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft het college besloten om uw raad voor te stellen het wijzigen van delen van het omgevingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Het delegeren is mogelijk op grond van de Omgevingswet omdat de raad een kaderstellende rol heeft en het college een uitvoerende. Het delegeren van het vaststellen van delen van het omgevingsplan sluit hierop aan.

 6. Raadsvoorstel is aangenomen bij hamerslag

  Portefeuillehouder: Wethouder J.M. van Rees

  Er is verzocht om 21 grondgebonden koopwoningen te realiseren aan de Heetveldsweg in Almelo, ter plaatse van een braakliggend terrein waar voorheen een school was gevestigd. Het geldende bestemmingsplan staat deze ontwikkeling niet toe. Hiervoor is het ontwerpbestemmingsplan ‘Heetveldsweg’ opgesteld en heeft ter inzage gelegen. Tevens heeft een ontwerpbeschikking hogere grenswaarden geluid voor 9 woningen nabij de Sluitersveldssingel ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. De beschikking hogere grenswaarden is definitief verleend. Uw raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

 7. Raadsvoorstel is aangenomen bij hamerslag

  Portefeuillehouder: Auditcommissie

  Volgens de Gemeentewet, artikel 213, lid 2 wijst de gemeenteraad een of meer accountants aan als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De accountant is belast met de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen.
  Op 10 november 2022 heeft de gemeenteraad van Deloitte een brief ontvangen waarin zij aangeven dat zij de dienstverlening aan de Gemeente Almelo acuut terugtrekken. Formeel behoort een gemeente altijd een accountant te hebben. Eshuis Registeraccountants is bereid en toegerust om per direct (controlejaar 2022), voor de duur van het bestaande contract (2022-2025) en tegen de huidige kosten van het bestaande contract de accountantsfunctie over te nemen. Voorgesteld wordt om voor de controleperiode 2022 tot en met 2025 Eshuis Registeraccountants aan te wijzen als accountant van de Gemeente Almelo.