Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 1 november 2022

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
A.J. Gerritsen
Toelichting

Najaarsrapportage

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening raadsvergadering 19:00 uur
 2. 1.a
  Beëdiging Burgemeester A.J. (Arjen) Gerritsen
 3. 2

 4. 2.a

  Raadsvoorstel is aangenomen per acclamatie
  Portefeuillehouder: Commissie van Geloofsbrieven


  De voorzitter van de raad van de gemeente Almelo heeft aan raadslid R.H. (Robin) Gelici (Lokaal Almelo Samen), op diens verzoek, tijdelijk ontslag verleend wegens ziekte. Zijn lidmaatschap van de raad herleeft van rechtswege na 16 weken. De voorzitter van het Centraal Stembureau heeft vervolgens de heer M.W. (Michael) Reuvekamp benoembaar verklaard tot tijdelijk vervanger. De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft zijn geloofsbrieven onderzocht en geen beletselen geconstateerd. Geadviseerd wordt om de heer Reuvekamp tijdelijk toe te laten tot de raad van de gemeente Almelo.

 5. 2.b
  Beëdiging de heer M. (Marcel) Zielman als Raadsvolger
 6. 3

  • besluitrijpheid raadsvoorstellen
  • insprekers
  • indienen moties als agendapunt
  • bespreekpunten
  • stemverklaringen bij hamerstukken
  • hamerstukken
  • nomineren voor de raadmeter
 7. 3.1

 8. 5.2
  aan de gemeenteraad
 9. 6

  Er zijn geen mondelinge vragen ontvangen voor het vragenhalfuur van de raadsvergadering op 1 november 2022

 10. 7

  Portefeuillehouder: wethouder A. Maathuis


  De gemeente Almelo is in het najaar van 2021 gestart met een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van XL Businesspark 2. Uw raad is hierover op 14 december 2021 en op 1 februari 2022 beeldvormend geïnformeerd. In mei van dit jaar is aangekondigd dat een kadernota zal worden uitgewerkt op basis waarvan uw raad een beslissing over het vervolg kan nemen. De kadernota XL Businesspark 2 ligt nu voor. De kadernota toont aan dat XL Businesspark 2 als bedrijventerrein meerwaarde biedt voor Twente, ruimtelijk inpasbaar is en financieel haalbaar. De uitkomsten van de verschillende onderzoeken bieden voldoende vertrouwen om de volgende fase van de planvorming in te gaan leidend tot een omgevingsplan in 2024.


  Voorbereiding: zie bijlagen 7.2 enz.

  • Beeldvormend beraad - werkbezoek op locatie 30-8-2022
  • Technisch beraad 6-9-2022
  • Beeldvormend beraad 6-9-2022
  • Oordeelsvormend beraad 20-9-2022
  • Oordeelsvormend beraad 28-9-2022

  Bijlagen

 11. 7.2
  XL Businesspark 2 - Reacties uit de samenleving
 12. 8

  Raadsvoorstel is aangenomen bij hamerslag
  Portefeuillehouder: Wethouder A. Maathuis


  Met de najaarsrapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting 2022. Daarmee wordt de raad in staat gesteld zijn controlerende taak uit te voeren op basis van de kaders die zijn gesteld in de programmabegroting 2022. Het begrotingssaldo 2022 na vaststelling van de najaarsrapportage komt na deze voorgestelde reservemutaties uit op 9,9 miljoen euro voordelig. Op basis van de najaarsrapportage 2022 wordt de raad voorgesteld de begroting 2022 te wijzigen.

 13. 9

  Raadsvoorstel is behandeld in de raadsvergadering van 2 november 2022
  Portefeuillehouder: wethouder J.M. van Rees


  Om het initiatief voor de realisatie van 5 recreatiewoningen/lodges in een bestaand bosperceel nabij horecagelegenheid ’t Maatveld mogelijk te maken, is een bestemmingsplan inclusief Ruimtelijk Kwaliteitsplan en Beplantingsplan in procedure gebracht. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en binnen de inzagetermijn zijn 4 zienswijzen ontvangen. Nu deze zienswijzen niet leiden tot een wijziging van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan, wordt de u voorgesteld het bestemmingsplan ‘Recreatiewoningen t Maatveld’ ongewijzigd vast te stellen.

 14. 9.1
  Vaststelling bestemmingsplan 'Recreatiewoningen 't Maatveld - Reacties uit de samenleving
 15. 10

  Raadsvoorstel is aangenomen bij hamerslag
  Portefeuillehouder: wethouder J.M. van Rees


  Op 1 juli 2021 is principemedewerking verleend aan het realiseren van twee levensloopbestendige woningen op het perceel Paradijsweg 9 in Almelo. Op dit perceel staat een vrijstaande woning. Het voornemen is om ter plaatse van het oostelijk deel van het woonperceel twee grondgebonden aaneen gebouwde woningen te realiseren. Het ontwerpbestemmingsplan Paradijsweg 9 heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingplan vast te stellen.

 16. 11

  Raadsvoorstel is behandeld in de raadsvergadering van 2 november 2022
  Portefeuillehouder: wethouder J.M. van Rees


  Het college heeft op 21 september 2021 besloten het noordelijk deel van de Steenweg te verkopen aan Gebroeders Huzink B.V.. Door de verkoop kan de bedrijfsvoering van Riwald B.V. worden verbeterd en ook de verkeersveiligheid ter plaatse. Na het al genomen besluit om dit wegvak te onttrekken aan de openbaarheid, bestaat nu het voornemen om de bestemming ervan te wijzigen van ‘Verkeersdoeleinden’ naar de bestemming ‘Bedrijf 3.1’. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Steenweg’ heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan vast te stellen.

 17. 12

  Raadsvoorstel is behandeld in de raadsvergadering van 2 november 2022
  Portefeuillehouder: wethouder J.M. van Rees


  Om 18 startersappartementen te kunnen realiseren aan de Bornsestraat 36 in Bornerbroek heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Hiertegen is één gezamenlijke zienswijze ingediend door de directe omgeving en deze heeft mede aanleiding gegeven om het bestemmingsplan te wijzigen. Uw raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen door een ondergeschikte wijziging aan te brengen in de regels met betrekking tot het parkeren.

 18. 12.1
  Vast te stellen bestemmingsplan Bornsestraat 36, Bornerbroek - Reacties uit de samenleving
 19. 13

 20. 97
  Voorgenomen moties en amendementen
 21. 98
  Sluiting