Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 13 februari 2024

21:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
D. Wind
Toelichting

Oordeelsvormend Beraad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  1. Motie geboortebos en herdenkingsbos
  2. Wijzigingen beleidsregels Jeugdhulp
  3. Locatiestudie XL Businesspark 2

  4. Inwerkingtreding Omgevingswet 2024
  5. Decembercirculaire 2023 gemeentefonds
  6. Opstellen mobiliteitsvisie
  7. Netcongestie Almelo en omgeving
  8. Specifieke uitkering energiearmoede en subsidie Overijssel verbouwt
  9. Stand van zaken procesverloop Wijkaccommodaties

 2. 2

  Portefeuillehouder: Dhr. Arjen Maathuis


  Gemeente Almelo is één van de vijf deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente (GR RBT). Hoofddoel van de GR RBT is het faciliteren van grote ruimte vragende bedrijven en daarmee werkgelegenheid voor de regio Twente behouden. 95% van de gronden op XL businesspark zijn inmiddels uitgegeven. De verwachting is dat er vanaf 2025 geen beleidsmatige doelstellingen en taken zijn die interbestuurlijke afwegingen vragen. Het is derhalve niet nodig om vanaf 2025 de GR RBT in stand te houden. De raad wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen te geven op het voornemen tot opheffen van de GR RBT.

 3. 3

  Portefeuillehouder: Mw. G.J. Overmeen-Bakhuis  De culturele sector geeft kleur aan onze stad; de musea, ons erfgoed, bibliotheek, muziekschool, evenementen en ook zeker onze theaters. Kunst en cultuur, waaronder ook een theaterfunctie, zorgen voor een waardevolle verrijking van de belevingswereld van vele inwoners en bezoekers. Daarom is het college bereid om de budgetsubsidie ten behoeve van de programmering van het Stadstheater te verhogen. Hiermee is ook al rekening gehouden in de programmabegroting 2024. Aanvullend heeft het Stadstheater gevraagd of de gemeente bereid is extra subsidie toe te kennen voor investeringen in het vastgoed van het Stadstheater. Deze investeringen zijn nodig om achterstallig onderhoud uit te voeren en de exploitatie te verbeteren. Het Stadstheater heeft dergelijke investeringen in de afgelopen jaren niet gedaan. Al geruime tijd zijn het Stadstheater en de gemeente Almelo met elkaar in gesprek over het verzoek van het Stadstheater. In deze gesprekken zijn een aantal oplossingsrichtingen besproken, helaas hebben de gesprekken niet tot overeenstemming geleid. Vanwege de kaderstellende rol en het budgetrecht van de gemeenteraad legt het college drie scenario’s voor en wordt er een besluit gevraagd aan de gemeenteraad. Het besluit zal de basis vormen voor het finale gesprek met het Stadstheater.

  Bijlagen

 4. 3.2