Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 16 april 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
F.J. Gerritsen
Toelichting

Oordeelsvormend Beraad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Tijd: 19:30 – 20:00 uur
  Voorzitter: Fred Gerritsen


  1. Benoeming lid RvC Sportbedrijf Almelo
  2. Tussenstand Pandbrigade
  3. Ondertekening intentieverklaring Biobased
  4. Jaarverantwoording op hoofdlijnen
  5. Wijkplan Duurzaam Windmolenbroek
  6. Renovatiedeal Twente
  7. Stand van zaken camerahandhaving verkeer binnenstad
  8. Duurzaamheidsroute A35
  9. Kennisgeving vaststellen jaarverslagen

 2. 2

  Aansluitend – (uiterlijk) 21:30 uur
  Portefeuillehouder: Wethouder A. Maathuis
  Voorzitter: Fred Gerritsen  Economisch ruimtelijke visie
  Op voorstel van het college van burgemeester en wethouders neemt stelt de raad de Economisch Ruimtelijke Visie gemeente Almelo vast. De raad stemt in met de koers ‘Almelo, de stad waar we bedenken én maken.’ De raad spreekt met deze koers uit dat we een stad zijn voor uitvinders en makers. We zijn een voedingsbodem voor een ijzersterke techmaakindustrie, zorg en handel. Bij de koers hoort een additionele ruimtevraag van 70 hectare tot 2040. In samenhang met onder andere de opgaven voor woningbouw, duurzaamheid, infrastructuur en natuurbehoud gaat de raad deze ruimtevraag faciliteren.

 3. 3

  Aansluitend 21:30 – 22:30 uur
  3. Eventueel vervolg behandeling raadsbrieven
  Voorzitter: Fred Gerritsen

  1. Bestemmingsplan Nijreesweg 47
   Op 18 juli 2023 is door het college principemedewerking verleend voor de realisering van twee grondgebonden koopwoningen op het perceel Nijreesweg 47. Op dit perceel staat nu een verouderde vrijstaande woning en het overige deel van het perceel ligt braak. Initiatiefnemer is voornemens de ter plaatse aanwezige verouderde woning en de verouderde bijgebouwen te slopen en het gebied te herontwikkelen met twee vrijstaande woningen. Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

  2. Bestemmingsplan Westermaatweg 7
  Aan de Westermaatweg 7 is een voormalig agrarisch perceel gelegen. Op 28 maart 2023 heeft het college besloten principemedewerking te verlenen aan een rood voor rood ontwikkeling op dit perceel. Met het voorliggend bestemmingsplan wordt minimaal 924 vierkante meter aan voormalige agrarische bebouwing gesloopt, waarvoor een compensatiewoning wordt gerealiseerd. De bestaande woning op het perceel blijft bestaan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. De beschikking hogere grenswaarden voor geluid is definitief vastgesteld. Er zijn geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan ingediend. Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.