Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 23 januari 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
D. Wind
Toelichting

Beeldvormend en oordeelsvormend Beraad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Ontwerp Meerjarenbeleidsplan politie Oost Nederland 2024 - 2027
  De gemeente Almelo valt onder het werkgebied van de regionale politie-eenheid Oost Nederland (het werkgebied van de politie-eenheid Oost Nederland beslaat het grondgebied van de provincies Overijssel en Gelderland). Conform de Politiewet 2012 dienen de hoofdofficier van justitie en de burgemeesters van de gemeenten die vallen binnen het werkgebied van een regionale politie-eenheid ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast te stellen. In dat kader is voor Oost Nederland het bijgevoegde Ontwerp Meerjarenbeleidsplan politie Oost Nederland 2024 - 2027 opgesteld. In dit beleidsplan wordt beschreven wat de strategische thema’s zijn waar de politie zich de komende vier jaren in Overijssel en Gelderland op wil richten en wordt ook aangegeven hoe de beschikbare politiesterkte verdeeld wordt. Op grond van artikel 38b van de Politiewet 2012 dienen de gemeenteraden voorafgaand aan de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan door de burgemeester gehoord te worden, zodat zij indien gewenst een zienswijze kunnen indienen. Gelet op het feit dat:
  -het meerjarenbeleidsplan inhoudelijk goed aansluit op het Integraal Veiligheidsbeleid 2022 - 2025 van de gemeente Almelo;
  -lokaal maatwerk en lokale prioriteiten mogelijk blijven; en
  -het politiebasisteam Twente Noord, dat Almelo en Twenterand als werkgebied heeft, wordt versterkt;
  is het voorstel aan de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen op het Ontwerp Meerjarenbeleidsplan politie Oost Nederland 2024 - 2027.

 2. 2

  Ontwerp Meerjarenbeleidsplan politie Oost Nederland 2024 - 2027
  De gemeente Almelo valt onder het werkgebied van de regionale politie-eenheid Oost Nederland (het werkgebied van de politie-eenheid Oost Nederland beslaat het grondgebied van de provincies Overijssel en Gelderland). Conform de Politiewet 2012 dienen de hoofdofficier van justitie en de burgemeesters van de gemeenten die vallen binnen het werkgebied van een regionale politie-eenheid ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast te stellen. In dat kader is voor Oost Nederland het bijgevoegde Ontwerp Meerjarenbeleidsplan politie Oost Nederland 2024 - 2027 opgesteld. In dit beleidsplan wordt beschreven wat de strategische thema’s zijn waar de politie zich de komende vier jaren in Overijssel en Gelderland op wil richten en wordt ook aangegeven hoe de beschikbare politiesterkte verdeeld wordt. Op grond van artikel 38b van de Politiewet 2012 dienen de gemeenteraden voorafgaand aan de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan door de burgemeester gehoord te worden, zodat zij indien gewenst een zienswijze kunnen indienen. Gelet op het feit dat:
  -het meerjarenbeleidsplan inhoudelijk goed aansluit op het Integraal Veiligheidsbeleid 2022 - 2025 van de gemeente Almelo;
  -lokaal maatwerk en lokale prioriteiten mogelijk blijven; en
  -het politiebasisteam Twente Noord, dat Almelo en Twenterand als werkgebied heeft, wordt versterkt;
  is het voorstel aan de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen op het Ontwerp Meerjarenbeleidsplan politie Oost Nederland 2024 - 2027.

 3. 3

  1. Uitbreiding wijkkamers
  2. Evaluatierapportage GGiD
  3. Verkennend onderzoek aard en omvang kwetsbare jeugd en jeugdcriminaliteit
  4. Verkenning (her)ontwikkeling Kanaalfront Aadorp
  5. Raadsbrief Twenty4 Wonen
  6. Board Letter 2023 accountant
  7. Principemedewerking huisvesting arbeidsmigranten Plesmanweg 24-26
  8. Regionale Stedelijke Investeringsagenda
  9. Uitgewerkt tijdpad aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instelling
  10. Actieprogramma 2024, Prestatieafspraken 2022 tm 2026 gemeente Almelo
  11. Dorps- en wijkopgaven
  12. Digitaal platform voor bewonersinitiatieven
  13. Onverharde wegen gemeente Almelo
  14. Uitkomsten clientervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet
  15. Ontwerpbestemmingsplan Hospitaalweg ter inzage
  16. Ontwerpbestemmingsplan Westermaatweg 7 ter inzage
  17. Ontwerpbestemmingsplan Aadorpweg 2 ter inzage
  18. Ontwerpbestemmingsplan Deldensestraat 205
  19. OntwerpbestemmingsplanHeetveldsweg-Baniersweg
  20. Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Thorbeckelaan
  21. Arbeidsmarktstrategie
  22. Inventariserend proefsleuvenonderzoek naar (voormalige) kloosterherkhof Huize Alexandra
  23. Vervolgstappen planontwikkeling Parkbuurt (toegevoegd op 18 januari 2024)
  24: Inventarisatie toekomstperspectief religieuze gebouwen (toegevoegd op 18 januari 2024)
  25. Ontwerpwijzigingsplan Pastoor Ossestraat 46 ter inzage
  26. Raadsbrief ter informatie verbeterplan informatiebeheer 2023
  27. Ontwerpbestemmingsplan Welgelegen Almelo en Acacialaan 1 Aadorp ter inzage
  28. Jaarprogramma ODT 2024 en Lokaal Jaarprogramma VTH 2024
  29. Regioplan Twentse Koers 2024-2026
  30. Aanpassingen Beleidsregels huishoudelijke ondersteuning per 1 januari 2024
  31. Motie LAS standplaatsenbeleid woonwagen
  32. Stand van zaken aanwijzing lokale publieke media-instelling
  33. Raadsbrief kansenagenda Twenteboard

  Bijlagen

 4. 4

  Onderwerpen:
  1. Ontwikkelvisie Almelo Centraal
  2. Voorbereidingskrediet stedenbouwkundig plan en ruimtelijk plan Achter de Molen  Portefeuillehouder: Wethouder dhr. A. Maathuis
  Voorzitter: mw. D. Wind

 5. 4.1

  Almelo Centraal (Spoorzone-gebied) is een prioritaire gebiedsontwikkeling en onderdeel van de woondeal tussen Rijk, provincie en gemeente. In opdracht van de gemeenteraad en in samenspraak met vele stakeholders is voor het gebied een ontwikkelvisie opgesteld. Met deze visie wordt de basis gelegd voor het realiseren van 1.000 nieuwe woningen, hightech en cultuur rondom een vernieuwd station. Met daarbinnen een woning voor elke beurs in een stedelijk gebied waarin het landschap en water centraal staan. In het najaar van 2023 heeft de Ontwikkelvisie Almelo Centraal ter inzage gelegen voor inspraak. De raad wordt gevraagd om de Reactienota inspraak en de definitieve Ontwikkelvisie Almelo Centraal vast te stellen. Ook wordt de raad gevraagd om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor een deel van de uitvoering waarvoor nog geen krediet beschikbaar is.

 6. 4.1.1

 7. 4.2

  De ontwerp-Ontwikkelvisie Almelo Centraal is afgerond. In deze visie is een stedenbouwkundig programma van eisen voor de herontwikkeling van Achter de Molen opgenomen. De transformatie van dit gebied biedt kansen voor het toevoegen van 400-500 woningen en dient als aanjager voor verdere stedelijke ontwikkeling van de Spoorzone. De volgende fase is het door ontwikkelen van de ontwikkelvisie naar een uitvoerbaar stedenbouwkundig plan en omgevingsplan (ontwerpfase). Voor de ontwerpfase is voorbereidingskrediet nodig. Wij stellen u voor het benodigde voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

 8. 5

  Onderwerp: Addendum Duurzame energieladder


  Portefeuillehouder: Wethouder mw. G.J. Overmeen-Bakhuis
  Voorzitter: mw. D. Wind
  Addendum Duurzame energieladder
  Op 7 april 2020 is de Duurzame energieladder vastgesteld. Gezien de huidige ontwikkelingen is het wenselijk de Duurzame energieladder op een aantal punten aan te passen. Daarom is het addendum opgesteld, waarin de Duurzame energieladder wordt aangevuld op de volgende punten: een nadere invulling van clustergebied Almelo Noord, toevoeging van clustergebied A35, en aanvullend beleid op het gebied van participatie en lokaal eigendom bij grootschalige duurzame energieprojecten.