Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 1

dinsdag 22 november 2022

19:00 - 22:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
F.J. Gerritsen
Toelichting

Oordeelsvormend Beraad

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 19:30 – 20:30 uur
  Portefeuillehouder: Wethouder A. Maathuis
  Voorzitter: dhr. F. Gerritsen

  Het College van B&W heeft u in juni 2022 geïnformeerd over haar voornemen 5 locaties te willen gaan ontwikkelingen, om daarmee te voorzien in behoefte aan bouwgrond t.b.v. in totaal 64 woningen. Wij vragen bij deze of u kunt instemmen met het gaan realiseren van deze 5 grondexploitaties, te weten de locaties Heetveldsweg, Ary Schefferstraat, De Savornin Lohmanstraat, G T Rietveldstraat en de Gravenstraat. Wij stellen u derhalve voor de grondexploitaties voor deze locaties vast te stellen, een krediet beschikbaar te stellen van in totaal € 2.831.482,- ter financiering van de uitgaven voor planvoorbereiding en uitvoering en deze te dekken uit de geraamde verkoopopbrengsten en uit een te treffen voorziening van € 373.434,- ten laste van het begrotingssaldo 2022.

  * Bijlagen bij Raadsvoorstel:
  Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2, sub b en sub f van de Woo, is er geheimhouding opgelegd op de Grondexploitaties. De Grondexploitaties liggen ter inzage bij de Raadsgriffie en kunnen ingezien worden door de Raadsleden.

 2. Tijd: 20:30 – 22:00 uur
  Portefeuillehouder: Wethouder JM. Van Rees
  Voorzitter: dhr. F. Gerritsen

 3. De raad besluit om een krediet van € 265.000 (bruto) waarvan € 75.000 (netto) ter beschikking te stellen voor de realisatie van een stadsfontein aan de Wierdensestraat bij het Centrumbusstation. Deze originele, groene en klimaatbestendige verblijfsplek, vormt een extra visitekaartje voor de waterstad Almelo. De gemeente hoopt met deze bijdrage een extra zet te kunnen geven voor het slagen van dit stadsinitiatief.

 4. Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft het college besloten om uw raad voor te stellen het wijzigen van delen van het omgevingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Het delegeren is mogelijk op grond van de Omgevingswet omdat de raad een kaderstellende rol heeft en het college een uitvoerende. Het delegeren van het vaststellen van delen van het omgevingsplan sluit hierop aan.

 5. Er is verzocht om 21 grondgebonden koopwoningen te realiseren aan de Heetveldsweg in Almelo, ter plaatse van een braakliggend terrein waar voorheen een school was gevestigd. Het geldende bestemmingsplan staat deze ontwikkeling niet toe. Hiervoor is het ontwerpbestemmingsplan ‘Heetveldsweg’ opgesteld en heeft ter inzage gelegen. Tevens heeft een ontwerpbeschikking hogere grenswaarden geluid voor 9 woningen nabij de Sluitersveldssingel ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. De beschikking hogere grenswaarden is definitief verleend. Uw raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.