Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 26 september 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
A.J. Gerritsen
Toelichting

Spreekrecht inwoners:
Inwoners die willen inspreken bij één van deze agendapunten kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 25 september 2023 15.00 uur aanmelden bij de Raadsgriffie op 0546-541391 of via raadsgriffie@almelo.nl


Meer informatie over het spreekrecht vindt u op de website van de Gemeente Almelo onder de link Uw invloed in de gemeenteraad | Gemeente Almelo of in de informatiefolder over spreekrecht bij de Publieksbalie.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:06:54 - 00:07:02 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:07:19 - 00:09:13 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:09:13 - 00:09:37 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  00:09:37 - 00:10:00 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:10:16 - 00:10:22 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:10:22 - 00:10:42 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  00:10:42 - 00:11:00 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:11:00 - 00:11:17 - Willem W.J. Loupattij
  00:11:17 - 00:11:31 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:11:31 - 00:11:32 - Elise E.I. Klaasen
  00:11:32 - 00:11:43 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:11:43 - 00:11:44 - Frits F. Akse
  00:11:44 - 00:11:46 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:11:46 - 00:11:48 - Louis J.L.R. Kampman
  00:11:48 - 00:11:50 - Jorien H.J. Geerdink
  00:11:50 - 00:11:53 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:11:53 - 00:11:54 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:11:54 - 00:11:55 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:11:55 - 00:11:57 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:11:57 - 00:12:26 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:12:26 - 00:12:36 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  00:12:36 - 00:14:53 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:14:53 - 00:15:05 - Ger G.G. Vermeulen
  00:15:05 - 00:17:11 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:17:11 - 00:17:17 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:17:37 - 00:21:39 - Arjen A.J. Gerritsen
 2. 2

  - besluitrijpheid raadsvoorstellen
  - insprekers
  - indienen moties als agendapunt
  - bespreekpunten
  - stemverklaringen bij hamerstukken
  - hamerstukken advies;
  agendapunten 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 & 18
  - nomineren voor de raadmeter

 3. 2.1

  Vastgesteld
  Portefeuillehouder: Commissie onderzoek geloofsbrieven
  Door het ontslag op eigen verzoek van raadslid de heer H.J.J. (Joey) Tijhof ontstaat er één vacature in de gemeenteraad van de gemeente Almelo bij de fractie van de PVV.
  De commissie geloofsbrieven toetst de toelaatbaarheid van het te benoemen raadslid op basis van de geloofsbrieven. De commissie heeft tijdens haar onderzoek van de geloofsbrieven geconstateerd dat er geen beletselen zijn voor de toelating van het te benoemen raadslid voor de raadsperiode 2022-2026 en stelt voor om over te gaan tot toelating.

  00:18:01 - 00:21:39 - Arjen A.J. Gerritsen
 4. 2.2

  Vastgesteld
  Portefeuillehouder: Commissie onderzoek geloofsbrieven
  De voorzitter van de raad van de gemeente Almelo heeft aan raadslid dhr. H.G. (Harry) de Olde (Partij Vrij Almelo), op diens verzoek, voor de eerste keer tijdens deze raadsperiode tijdelijk ontslag verleend wegens ziekte. Zijn lidmaatschap van de gemeenteraad herleeft van rechtswege na 16 weken.
  De voorzitter van het Centraal Stembureau, de heer A.J. Gerritsen, heeft vervolgens de heer A. (Harrie) Korte benoembaar verklaard tot tijdelijk vervanger. De commissie onderzoek geloofsbrieven heeft zijn geloofsbrieven onderzocht en geen beletselen geconstateerd. Geadviseerd wordt om de heer A. (Harrie) Korte tijdelijk toe te laten tot de raad van de gemeente Almelo.

 5. 2.3

  Vastgesteld
  Portefeuillehouder: Presidium
  De bevoegdheden en benoemingsvereisten van raadsvolgers zijn in 2022 geformaliseerd in een verordening. Elke fractie kan 1 raadsvolger aanwijzen die de fractie in de voorbereiding op besluitvorming kan ondersteunen. Raadsvolgers worden benoemd tot commissielid zoals bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet. De PVA fractie heeft een kandidaat raadsvolger aangemeld. De raad wordt voorgesteld om de kandidaat raadsvolger van de PVA te benoemen.

  00:20:13 - 00:21:39 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:28:15 - 00:29:09 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:29:09 - 00:29:38 - Jorien H.J. Geerdink
  00:29:38 - 00:30:32 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:30:46 - 00:32:40 - Edwin E. Groenendal
  00:32:40 - 00:32:45 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:33:19 - 00:35:43 - Jan Martin van Rees
  00:35:43 - 00:35:47 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:35:52 - 00:35:59 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:35:59 - 00:36:33 - Edwin E. Groenendal
  00:36:36 - 00:37:11 - Jan Martin van Rees
  00:37:12 - 00:37:20 - Edwin E. Groenendal
  00:37:20 - 00:37:21 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:37:21 - 00:37:22 - Jan Martin van Rees
  00:37:22 - 00:37:39 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:37:50 - 00:39:19 - Rita R. Tomas
  00:39:19 - 00:39:28 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:39:37 - 00:42:26 - Arjen Maathuis
 6. 2.4

  Aangehouden
  Portefeuillehouder: Presidium
  Met ingang van 1 november 2023 zal de heer A. Gerritsen afscheid nemen als burgemeester van de gemeente Almelo. De procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester is geregeld in de Gemeentewet. De gemeenteraad heeft een belangrijke rol in de procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester. De eerste stap in deze procedure is het instellen van een vertrouwenscommissie en in een verordening de samenstelling, taken en werkwijze van de vertrouwenscommissie vast te leggen.

 7. 3

  Vastgesteld
  - Besluitenlijst raadsvergadering 27 juni 2023
  - Besluitenlijst besloten raadsvergadering 27 juni 2023
  - Besluitenlijst raadsvergaderingen 11 en 13 juli 2023

 8. 4

  Vastgesteld
  - Ingekomen raadsbrieven vanuit B&W
  - Ingekomen stukken aan de gemeenteraad

 9. 4.2
  aan de gemeenteraad
 10. 5

  00:41:21 - 00:42:26 - Arjen Maathuis
  00:42:26 - 00:42:29 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:42:29 - 00:42:30 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:42:30 - 00:42:32 - Rita R. Tomas
  00:42:32 - 00:43:04 - Arjen A.J. Gerritsen
 11. 6

  Vastgesteld
  Portefeuillehouder: Burgemeester Gerritsen
  De Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht regelt de gemeentelijke zorg voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving op het gebied van het omgevingsrecht. De verordening vormt het kader voor de kwaliteit van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de gemeente en de in opdracht daarvan handelende omgevingsdienst.
  De Verordening uitvoering en handhaving is gebaseerd op de Omgevingswet en vervangt dan de Verordening kwaliteit VTH die in 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.

 12. 7

  Vastgesteld
  Portefeuillehouder: Burgemeester Gerritsen
  De Omgevingsdienst Twente geeft de gemeenteraad op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op een voorgestelde begrotingswijziging 2023.02 voor de Omgevingsdienst Twente, die leidt tot een wijziging van de bijdrage van de deelnemers. De vaststelling van de begrotingswijziging 2023-02 is, in opdracht van het dagelijks bestuur en in afstemming met het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Twente, gepland voor 8 december 2023. De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023-02 van de Omgevingsdienst Twente.

 13. 8

  Vastgesteld. Stemverklaring PVV 2 stemmen tegen.
  Portefeuillehouder: Wethouder van Rees
  Het college heeft onder voorbehoud besloten om het budgetplafond voor de Starterslening te verhogen met € 1.000.000,-. Het voorbehoud heeft betrekking op het besluit van de raad om geen wensen of bedenkingen in te brengen tegen deze verhoging. Op grond van artikel 7 lid 2 van het Treasury-statuut Gemeente Almelo 2016 informeert het college de raad vooraf en vraagt het de raad om geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
  Vanwege de forse stijging van de huizenprijzen in de afgelopen jaren besluit de raad om de starterslening mogelijk te maken voor woningen met een maximale koopprijs van € 281.000,-. Daarvoor moet artikel 2 lid 1 sub b van de Verordening Starterslening Almelo worden aangepast.

 14. 9

  Aangenomen.
  Portefeuillehouder: Wethouder van Rees en Wethouder Overmeen-Bakhuis
  Op 19 januari 2021 stelde de raad de Verordening woningverbetering en -verduurzaming gemeente Almelo vast. In de geactualiseerde Verordening woningverbetering en -verduurzaming Almelo 2023 zijn de ervaringen uit de uitvoering, nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht verwerkt. Hiermee sluit de verordening beter aan op vragen uit de praktijk en dit verbetert het proces van de aanvraag. Daarnaast wordt het budget verruimd met € 5.000.000,- zodat meer woningeigenaren de lening kunnen aanwenden voor de verbetering van de woning. Dit draagt bij aan de verbetering van de bestaande woningvoorraad in Almelo.

  00:42:48 - 00:43:04 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:43:14 - 00:43:59 - Jorien H.J. Geerdink
  00:43:59 - 00:44:03 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:44:13 - 00:44:40 - Dorien D.C. Wind
  00:44:41 - 00:45:49 - Jorien H.J. Geerdink
  00:45:49 - 00:46:09 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:46:09 - 00:46:40 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:46:40 - 00:47:20 - Jorien H.J. Geerdink
  00:47:20 - 00:47:29 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:47:44 - 00:49:09 - Rita R. Tomas
  00:49:09 - 00:49:34 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:49:40 - 00:50:00 - Jan Martin van Rees
  00:50:00 - 00:50:08 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:50:08 - 00:52:23 - Jan Martin van Rees
  00:52:25 - 00:52:37 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:52:57 - 00:53:42 - Fred F.J. Gerritsen
  00:53:44 - 00:53:49 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:54:01 - 00:54:45 - Jan Martin van Rees
  00:54:46 - 00:54:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:54:50 - 00:55:09 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:55:09 - 00:55:33 - Jan Martin van Rees
  00:55:42 - 00:56:01 - Rita R. Tomas
  00:56:01 - 00:56:21 - Jan Martin van Rees
  00:56:21 - 00:56:26 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:56:26 - 00:56:28 - Jan Martin van Rees
  00:56:28 - 00:57:13 - Uğur U. Çete
  00:57:13 - 00:57:15 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:57:15 - 00:57:39 - Jan Martin van Rees
  00:57:39 - 00:57:43 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:57:43 - 00:58:01 - Dorien D.C. Wind
  00:58:01 - 00:58:09 - Jan Martin van Rees
  00:58:09 - 00:58:11 - Dorien D.C. Wind
  00:58:11 - 00:58:23 - Jan Martin van Rees
  00:58:23 - 00:58:34 - Dorien D.C. Wind
  00:58:34 - 00:58:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:58:48 - 00:59:15 - Uğur U. Çete
  00:59:15 - 00:59:28 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:59:52 - 01:00:21 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:00:23 - 01:02:09 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:02:10 - 01:02:25 - Bert A.G.P. Hümmels
  01:02:27 - 01:02:36 - Wouter W.D. Ravenshorst
  01:02:37 - 01:03:16 - Arjen A.J. Gerritsen
 15. 10

  Vastgesteld. Stemverklaring PVV 2 stemmen tegen.
  Portefeuillehouder: Wethouder van Rees
  De gemeente kent momenteel twee subsidieregelingen voor de binnenstad, namelijk het Transformatiefonds Binnenstad Almelo en de Subsidieregeling Gevelverbetering. Doordat beide regelingen op 30 juni 2023 zijn aflopen is ervoor gekozen een nieuwe verordening in het leven te roepen die beide regelingen vervangt, het Stimuleringsfonds Binnenstad Almelo 2023 -2027. Dit Stimuleringsfonds is de nieuwe subsidieverordening waarin verder gebouwd wordt aan een compact en aantrekkelijk centrum.

 16. 11

  Vastgesteld.
  Portefeuillehouder: Wethouder Van Rees
  Op 16 april 2023 heeft TRB Vastgoed verzocht om toepassing van de coördinatieregeling voor de herontwikkeling van de leegstaande schoollocaties Welgelegen 6-8-10 in Almelo en Acacialaan 1 in Aadorp. De herontwikkeling op de locatie Welgelegen voorziet in de bouw van 30 woningen en op de locatie Acacialaan is het voornemen om 5 wooneenheden te realiseren. Door de toepassing van de coördinatieregeling is het mogelijk om alle voor het bouwplan benodigde besluiten gecoördineerd voor te bereiden en vast te stellen, waardoor het totale tijdsbeslag van de procedure kan worden beperkt. Wij stellen u voor om aan het verzoek van TRB Vastgoed tegemoet te komen.

 17. 12

  Vastgesteld.
  Portefeuillehouder: Wethouder van Rees
  De gemeente en Nijhuis Bouw B.V. zijn samen gekomen tot ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van 129 woningen op de braakliggende gronden rondom de Bevrijdingslaan. Deze gronden hebben in het geldende bestemmingsplan weliswaar een woonbestemming, maar geen bij de ontwikkeling passende bouwmogelijkheden. Een nieuw bestemmingsplan is noodzakelijk. Het mogelijk te maken woningbouwplan levert een belangrijke bijdrage in de invulling van de woningbouwopgave voor Almelo. Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan is door omwonenden een gezamenlijke zienswijze kenbaar gemaakt. De zienswijze leidt niet tot wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

 18. 13

  Vastgesteld.
  Portefeuillehouder: Wethouder van Rees
  Er is voorzien om 13 grondgebonden koopwoningen te realiseren aan de Gravenstraat en Zwaluwenstraat, ter plaatse van een braakliggend terrein. Het geldende bestemmingsplan staat deze ontwikkeling niet toe. Hiervoor is het bestemmingsplan ‘Gravenstraat-Zwaluwenstraat’ opgesteld en heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.Uw raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen door een ondergeschikte wijziging aan te brengen in de regels met betrekking tot het parkeren.

 19. 14

  Vastgesteld.
  Portefeuillehouder: Wethouder van Rees
  Er is voorzien om 11 grondgebonden koopwoningen te realiseren aan de G.T. Rietveldstraat, ter plaatse van een braakliggend terrein. Het geldende bestemmingsplan staat deze ontwikkeling niet toe. Hiervoor is het bestemmingsplan ‘G.T. Rietveldstraat’ opgesteld en heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Uw raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen door een ondergeschikte wijziging aan te brengen in de regels met betrekking tot het parkeren.

 20. 15

  Vastgesteld.
  Portefeuillehouder: Wethouder Maathuis
  De Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet op de BIZ) biedt de mogelijkheid tot het instellen van een zone waarbinnen alle gebruikers en/of eigenaren van niet-woningen financieel bijdragen aan activiteiten die door een meerderheid van de ondernemers gewenst zijn. Vanuit Stichting BIZ Ondernemers Bedrijvenpark Twente is het verzoek gekomen om een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in te voeren. Hiervoor is nodig dat uw raad een verordening vaststelt, waarna er een draagvlakmeting plaats zal vinden.

 21. 16

  Vastgesteld.
  Portefeuillehouder: Wethouder Maathuis
  De gemeente heeft naast een enorme woningopgave ook de wens om de ontwikkeling van de stad te versnellen. Een dergelijke opgave realiseren of versnellen kunnen we niet alleen. Hiervoor is samenwerking nodig met partners en marktpartijen. Om dit mogelijk te maken, heeft ons college het voornemen uitgesproken om te gaan deelnemen in het Platform Stedelijke ontwikkeling Almelo (PSA). Dit platform is de uitwerking van de beoogde samenwerking tussen verschillende netwerkpartners zoals de provincie, corporaties, makelaars en ontwikkelaars. Wij hebben daarbij het voornemen om algemeen bestuurslid worden van de stichting die wordt opgericht ten behoeve van het PSA. Voordat over deze voornemens definitief wordt besloten, wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

 22. 17

  Vastgesteld.
  Portefeuillehouder: Wethouder Maathuis
  Op 29 november 2023 wordt tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders Twente Milieu NV. de meerjarenstrategie 2024-2027 ‘Goed Veur Mekare’ vastgesteld. Tot uiterlijk 1 oktober 2023 krijgen de aandeelhouders de tijd om een schriftelijke reactie op het concept te geven. De raad wordt daarom de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen op de concept meerjarenstrategie 2024-2027 van Twente Milieu NV.

 23. 18

  Vastgesteld.
  Portefeuillehouder: Wethouder Maathuis
  Het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente) geeft de gemeenteraad op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op een voorgestelde begrotingswijziging 2023 van GBTwente, die leidt tot een wijziging van de bijdrage van de deelnemers. Voor Almelo is de extra bijdrage ruim 75.000 euro. De vaststelling van de begrotingswijziging 2023 is, in opdracht van het dagelijks bestuur en in afstemming met het algemeen bestuur. De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 van het GBTwente.

 24. 19

  Aangenomen.
  Portefeuillehouder: Wethouder Maathuis
  Op 1 juli 2022 is de wet Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Dit is een belangrijke aanleiding voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling SamenTwente. Daarnaast bleek het nodig om de gemeenschappelijke regeling SamenTwente op een aantal punten aan te scherpen en te actualiseren. Het dagelijks bestuur van SamenTwente heeft conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) het ontwerpvoorstel ter kennisname aangeboden aan het college en de raad. De raad heeft de mogelijkheid om hierover een zienswijze kenbaar te maken. Het college heeft besloten om de raad voor te stellen een zienswijze kenbaar te maken.

  01:02:49 - 01:03:16 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:03:16 - 01:04:36 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:04:36 - 01:04:38 - Uğur U. Çete
  01:04:38 - 01:05:04 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:05:04 - 01:05:28 - Uğur U. Çete
  01:05:28 - 01:05:41 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:05:41 - 01:05:55 - Uğur U. Çete
  01:05:57 - 01:06:16 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:06:16 - 01:09:31 - Arjen Maathuis
  01:09:31 - 01:09:42 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:09:49 - 01:10:29 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:10:31 - 01:10:52 - Uğur U. Çete
  01:10:53 - 01:11:16 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:11:21 - 01:11:53 - Uğur U. Çete
  01:12:00 - 01:12:34 - Willem W.J. Loupattij
  01:12:34 - 01:13:08 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:13:08 - 01:13:25 - Willem W.J. Loupattij
  01:13:25 - 01:14:04 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:14:06 - 01:14:45 - Hans H. Teunis
  01:14:46 - 01:15:04 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:15:05 - 01:15:16 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:15:21 - 01:16:17 - Bert A.G.P. Hümmels
  01:16:17 - 01:16:18 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:16:18 - 01:17:20 - Bert A.G.P. Hümmels
  01:17:21 - 01:17:32 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:17:38 - 01:17:45 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:17:46 - 01:19:16 - Arjen Maathuis
  01:19:16 - 01:19:32 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:19:32 - 01:19:33 - Bert A.G.P. Hümmels
  01:19:33 - 01:19:49 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:19:49 - 01:20:11 - Bert A.G.P. Hümmels
  01:20:11 - 01:20:25 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:20:30 - 01:20:56 - Arjen Maathuis
  01:20:56 - 01:21:00 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:21:00 - 01:21:23 - Bert A.G.P. Hümmels
  01:21:23 - 01:21:33 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:21:34 - 01:21:35 - Arjen Maathuis
  01:21:43 - 01:22:08 - Bert A.G.P. Hümmels
  01:22:11 - 01:22:57 - Arjen Maathuis
  01:22:57 - 01:23:20 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:23:20 - 01:23:42 - Willem W.J. Loupattij
  01:23:42 - 01:23:58 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:24:18 - 01:25:21 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:25:27 - 01:26:02 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:26:16 - 01:26:50 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:26:50 - 01:26:53 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:26:58 - 01:27:52 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:27:52 - 01:27:57 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:27:57 - 01:28:32 - Max M.A.X. Christen
  01:28:35 - 01:28:41 - Max M.A.X. Christen
  01:28:43 - 01:29:25 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:29:25 - 01:29:42 - Max M.A.X. Christen
  01:29:42 - 01:29:44 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:29:44 - 01:30:22 - Max M.A.X. Christen
  01:30:25 - 01:30:43 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:30:43 - 01:31:11 - Uğur U. Çete
  01:31:11 - 01:31:32 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:31:32 - 01:31:59 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:31:59 - 01:32:10 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:32:21 - 01:33:59 - Eugène van Mierlo
  01:33:59 - 01:34:42 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:35:00 - 01:35:23 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:35:43 - 01:35:47 - Louis Kampman
  01:35:56 - 01:38:35 - Anton A.J.M. Pots
  01:38:35 - 01:38:37 - Uğur U. Çete
  01:38:37 - 01:38:44 - Louis Kampman
  01:38:44 - 01:38:45 - Anton A.J.M. Pots
  01:38:45 - 01:39:03 - Louis Kampman
  01:39:03 - 01:39:06 - Anton A.J.M. Pots
  01:39:06 - 01:39:14 - Louis Kampman
  01:39:20 - 01:39:21 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:39:21 - 01:39:23 - Louis Kampman
  01:39:23 - 01:42:32 - Arjen A.J. Gerritsen
 25. 20

  Aangenomen.
  Portefeuillehouder: Wethouder Van Mierlo
  Op 1 juli 2022 is de wet Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Dit is een belangrijke aanleiding voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling SamenTwente. Daarnaast bleek het nodig om de gemeenschappelijke regeling SamenTwente op een aantal punten aan te scherpen en te actualiseren. Het dagelijks bestuur van SamenTwente heeft conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) het ontwerpvoorstel ter kennisname aangeboden aan het college en de raad. De raad heeft de mogelijkheid om hierover een zienswijze kenbaar te maken. Het college heeft besloten om de raad voor te stellen een zienswijze kenbaar te maken.

 26. 21

  Aangenomen.
  Portefeuillehouder: Wethouder Van Mierlo
  De locatie Erasmus Sportpark is aangewezen als herontwikkelingslocatie voor woningbouw. Om de verschillende stappen voor de herontwikkeling op elkaar te laten aansluiten, is het ontwikkelproces opgestart met het door het college vaststellen van de Ontwikkelvisie/het Programma van Eisen op hoofdlijnen. Ten behoeve van de voorbereiding van de herontwikkeling en de daaraan voorafgaande verplaatsing van het clubgebouw van AKC naar het nieuwe sportcomplex, heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

 27. 22

 28. 23

 29. 96

 30. 97

  01:39:52 - 01:42:32 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:42:34 - 01:42:47 - Louis Kampman
  01:43:02 - 01:43:57 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:43:58 - 01:44:00 - Louis Kampman
  01:44:19 - 01:45:18 - Jeroen J.B.W. Wiertz
  01:45:18 - 01:45:21 - Louis Kampman
  01:45:27 - 01:46:21 - Uğur U. Çete
  01:46:22 - 01:46:24 - Louis Kampman
  01:46:48 - 01:47:35 - Elise E.I. Klaasen
  01:47:37 - 01:47:43 - Louis Kampman
  01:48:07 - 01:48:57 - Anton A.J.M. Pots
  01:48:57 - 01:49:07 - Louis Kampman
  01:49:07 - 01:49:15 - Anton A.J.M. Pots
  01:49:34 - 01:50:08 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:50:08 - 01:51:58 - Harrie A. Korte
  01:51:58 - 01:52:27 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:52:28 - 01:54:53 - Arjen Maathuis
  01:54:53 - 01:55:13 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:55:14 - 01:55:36 - Jorien H.J. Geerdink
  01:55:36 - 01:55:37 - Arjen Maathuis
  01:55:37 - 01:55:39 - Jorien H.J. Geerdink
  01:55:39 - 01:56:32 - Arjen Maathuis
  01:56:32 - 01:56:47 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:56:50 - 01:57:24 - Harrie A. Korte
  01:57:24 - 01:58:51 - Arjen Maathuis
  01:58:52 - 01:59:12 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  01:59:14 - 01:59:46 - Arjen Maathuis
  01:59:48 - 02:00:04 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:00:11 - 02:01:54 - Uğur U. Çete
  02:01:55 - 02:02:25 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:02:33 - 02:02:44 - Harrie A. Korte
  02:02:44 - 02:03:26 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:03:26 - 02:05:22 - Louis J.L.R. Kampman
  02:05:22 - 02:05:33 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:05:35 - 02:05:57 - Uğur U. Çete
  02:05:57 - 02:06:02 - Louis J.L.R. Kampman
  02:06:02 - 02:06:05 - Uğur U. Çete
  02:06:05 - 02:06:18 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:06:23 - 02:08:32 - Arjen Maathuis
  02:08:32 - 02:08:38 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:08:38 - 02:08:55 - Uğur U. Çete
  02:08:55 - 02:09:41 - Arjen Maathuis
  02:09:42 - 02:09:57 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:09:57 - 02:09:59 - Arjen Maathuis
  02:09:59 - 02:10:12 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:10:33 - 02:13:02 - Elise E.I. Klaasen
  02:13:02 - 02:13:20 - Elise E.I. Klaasen
  02:13:20 - 02:14:07 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:14:07 - 02:14:32 - Uğur U. Çete
  02:14:32 - 02:14:39 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:14:39 - 02:14:56 - Sebastiaan T.S.M. Stöteler
  02:14:56 - 02:15:07 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:15:25 - 02:15:34 - Hans H. Teunis
  02:15:34 - 02:15:36 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:15:36 - 02:15:42 - Hans H. Teunis
  02:15:42 - 02:15:53 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:15:53 - 02:16:47 - Hans H. Teunis
  02:16:47 - 02:17:00 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:17:00 - 02:17:05 - Louis J.L.R. Kampman
  02:17:05 - 02:17:08 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:17:08 - 02:17:10 - Louis J.L.R. Kampman
  02:17:10 - 02:17:32 - Arjen A.J. Gerritsen
  02:17:35 - 02:18:46 - Arjen A.J. Gerritsen
 31. 98
  Sluiting