Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 21 februari 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
A.J. Gerritsen
Toelichting

Spreekrecht inwoners:
Inwoners die willen inspreken bij één van deze agendapunten kunnen zich hiervoor tot uiterlijk maandag 20 februari 15.00 uur aanmelden bij de Raadsgriffie op 0546-541391 of via raadsgriffie@almelo.nl


Meer informatie over het spreekrecht vindt u op de website van de Gemeente Almelo onder de link https://www.almelo.nl/uw-invloed-de-gemeenteraad of in de informatiefolder over spreekrecht bij de Publieksbalie.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:50 - 00:01:24 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:01:42 - 00:01:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:01:55 - 00:05:23 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:05:56 - 00:05:59 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:06:11 - 00:07:41 - Arjen A.J. Gerritsen
 2. 2

  - besluitrijpheid raadsvoorstellen
  - insprekers
  Er hebben zich geen insprekers gemeld voor het spreekrecht
  - indienen moties als agendapunt
  - bespreekpunten
  - stemverklaringen bij hamerstukken
  - hamerstukken (advies; agendapunten 10, 11 & 12)
  - nomineren voor de raadmeter

  00:07:20 - 00:07:41 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:07:46 - 00:07:52 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:07:52 - 00:08:15 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:08:15 - 00:09:11 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:09:11 - 00:10:21 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:10:21 - 00:10:38 - Ger G.G. Vermeulen
  00:10:38 - 00:11:06 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:11:11 - 00:14:37 - Arjen A.J. Gerritsen
 3. 3

  Vastgesteld


  - Besluitenlijst raadsvergadering 24 januari 2023

  00:15:16 - 00:16:00 - Arjen A.J. Gerritsen
 4. 4

  Vastgesteld


  - Ingekomen raadsbrieven vanuit B&W
  - Ingekomen stukken aan de gemeenteraad

  00:15:30 - 00:16:00 - Arjen A.J. Gerritsen
 5. 5

  00:15:53 - 00:16:00 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:16:00 - 00:16:17 - Bert A.G.P. Hümmels
  00:16:17 - 00:16:42 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:16:53 - 00:21:03 - Edwin E. Groenendal
  00:21:03 - 00:21:10 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:21:29 - 00:23:35 - Jan Martin van Rees
  00:23:36 - 00:23:39 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:23:39 - 00:24:01 - Edwin E. Groenendal
  00:24:01 - 00:24:32 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:24:37 - 00:25:43 - Arjen A.J. Gerritsen
 6. 6

  Vastgesteld


  Portefeuillehouder: Commissie onderzoek geloofsbrieven


  Door het ontslag op eigen verzoek van raadslid J.E. (John) Eshuis is er een plaats ontstaan in de gemeenteraad van Almelo bij de fractie van Lokaal Almelo Samen (LAS). De voorzitter van het centraal stembureau heeft hiervoor mevrouw N.J. (Nynke) Veurink benoemd. Om tot de raad toe te kunnen treden heeft de commissie geloofsbrieven de toelaatbaarheid van benoemde getoetst op basis van de geloofsbrieven. De commissie adviseert benoemde toe te laten tot lid van de gemeenteraad, daar zij geen beletselen in de geloofsbrieven heeft geconstateerd.

  00:13:39 - 00:14:37 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:14:48 - 00:16:00 - Arjen A.J. Gerritsen
 7. 7

  Vastgesteld


  Portefeuillehouder: Presidium


  De bevoegdheden en benoemingsvereisten van raadsvolgers zijn in 2022 geformaliseerd in een verordening. Elke fractie kan 1 raadsvolger aanwijzen die de fractie in de voorbereiding op besluitvorming kan ondersteunen. Raadsvolgers worden benoemd tot commissielid zoals bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet. De VVD fractie heeft een kandidaat raadsvolger aangemeld. De raad wordt voorgesteld om de kandidaat raadsvolger van de VVD te benoemen.

  00:30:37 - 00:31:05 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:32:46 - 00:36:12 - Arjen A.J. Gerritsen
 8. 8

  Portefeuillehouder: Presidium


  Sinds 2008 reikt de raad van de gemeente Almelo jaarlijks de ‘raadmeter’ uit aan de schrijver(s) van het beste raadsvoorstel van het jaar. Dit om continue aandacht te vragen voor de kwaliteit van raadsvoorstellen. In 2022 zijn 3 raadsvoorstellen door raadsleden genomineerd:

  1. Programma Water en Riolering 2022 - 2026
   Genomineerd op 25 januari 2022 door raadslid mevr. I. ten Seldam, fractie CDA.
  2. Programmabegroting 2023
   Genomineerd op 8 november 2022 door raadslid dhr. U. Çete, fractie Lijst Çete.
  3. Aanvullend krediet t.b.v. realisatie nieuwbouw Sportpark
   Genomineerd op 20 december 2022 door raadslid dhr. F. Gerritsen, fractie Democraten.Nu.
  00:33:12 - 00:36:12 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:36:27 - 00:37:38 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:37:43 - 00:40:05 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:40:49 - 00:41:28 - Arjen A.J. Gerritsen
 9. 9

  Portefeuillehouder: Wethouder J.M. van Rees


  Op 11 juni 2019 heeft het college besloten in te stemmen met de verkoop van de voormalige
  Kolkschool en het bijbehorende gymlokaal aan projectontwikkelaar Kloos2. De ontwikkelaar heeft voor de omzetting van de Kolkschool naar 16 appartementen (koop hoger segment) op 17 mei 2022 (in afwijking van het bestemmingsplan) een omgevingsvergunning gekregen. Nu is ook een bouwplan ontwikkeld voor de bouw van vier grondgebonden koopwoningen op de plek van de gymzaal. Daarmee kan de ontwikkeling en de verkoop worden afgerond. Met voorliggend bestemmingsplan worden beide ontwikkelingen planologisch juridisch geregeld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt.

  00:41:14 - 00:41:28 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:41:46 - 00:41:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:41:53 - 00:42:54 - Rita R. Tomas
  00:42:54 - 00:43:29 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:43:34 - 00:45:20 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:45:20 - 00:45:25 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:45:25 - 00:46:07 - Max M.A.X. Christen
  00:46:09 - 00:47:04 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:47:04 - 00:47:23 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:47:23 - 00:48:04 - Max M.A.X. Christen
  00:48:06 - 00:48:46 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:48:46 - 00:49:18 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:49:22 - 00:49:40 - Jan Martin van Rees
  00:49:41 - 00:49:42 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:49:42 - 00:49:49 - Rita R. Tomas
  00:49:49 - 00:49:50 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:49:50 - 00:49:59 - Jan Martin van Rees
  00:49:59 - 00:50:08 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:50:08 - 00:50:10 - Rita R. Tomas
  00:50:10 - 00:50:35 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:50:56 - 00:51:27 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:51:29 - 00:53:22 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:53:22 - 00:53:24 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:53:24 - 00:53:57 - Uğur U. Çete
  00:53:57 - 00:53:58 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:53:58 - 00:54:01 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:54:01 - 00:54:07 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:54:07 - 00:55:21 - Marcel M.H. Middelkamp
 10. 10

  Vastgesteld


  Portefeuillehouder: Wethouder J.M. van Rees


  Op 5 oktober 2021 heeft het college besloten in de woonwijk Almelo Noord Oost de vakken 2 en 13 gedeeltelijk te herverkavelen. Voor deze vakken is het wenselijk om de grootte van de kavels te wijzigen, zodat in totaal 7 extra vrijstaande grondgebonden koopwoningen kunnen worden gerealiseerd op kleinere kavels. Deze kleinere kavels sluiten beter aan op de actuele vraag. Voor de herverkaveling dient het bestemmingsplan te worden aangepast. Hiervoor is het ontwerpbestemmingsplan ‘Almelo Noord Oost vak 2 en 13’ opgesteld en heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

 11. 11

  Vastgesteld


  Portefeuillehouder: Wethouder J.M. van Rees


  Het huidige zwembad in Almelo voldoet niet meer aan de huidige eisen. Er is besloten om een nieuw sportpark (zwembad en sporthal) te realiseren op dezelfde locatie. Door een andere situering van het sportpark past deze ontwikkeling niet binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan, waardoor deze moet worden aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan Sportpark Almelo heeft ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ontvangen. Uw raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Sportpark Almelo ongewijzigd vast te stellen.

 12. 12

  Portefeuillehouder: Wethouder J.M. van Rees


  Door een projectontwikkelaar is een plan ontwikkeld in de wijk Sluitersveld. Het plan voorziet in de bouw van 32 grondgebonden woningen en de herinrichting van de openbare ruimte met wegen, parkeerplaatsen en groen. Het te ontwikkelen gebied is gelegen tussen de Chiel Dethmersstraat, Abraham Steenhagenstraat, de beek de Markgraven en de Henk Höftenstraat. Het daarvoor opgestelde ontwerpbestemmingsplan “Dethmershoek” heeft van 21 september tot en met 1 november 2022 ter inzage gelegen. Tijdens de termijn van terinzagelegging zijn een tweetal zienswijzen gegeven op de toelichting van het plan (door het waterschap en Brandweer Twente). Deze toelichting van het bestemmingsplan is naar aanleiding van deze zienswijzen aangepast. Tevens zijn de regels in artikel 5.2.2 vanwege de leesbaarheid in volgorde verschoven. De inhoud van de artikelen is niet gewijzigd. Het plan is nu gereed om vast te stellen.

  00:54:33 - 00:55:21 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:55:21 - 00:55:36 - Uğur U. Çete
  00:55:36 - 00:55:38 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:55:38 - 00:56:19 - Uğur U. Çete
  00:56:19 - 00:57:01 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:57:01 - 00:57:57 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:57:57 - 00:58:11 - Arjen A.J. Gerritsen
  00:58:11 - 00:59:55 - Marcel M.H. Middelkamp
  00:59:55 - 01:02:21 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:02:23 - 01:02:26 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:02:26 - 01:02:32 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:02:32 - 01:02:37 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:02:37 - 01:04:55 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:04:55 - 01:05:09 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:05:09 - 01:05:38 - Marcel M.H. Middelkamp
  01:05:38 - 01:05:49 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:05:50 - 01:06:46 - Jan Martin van Rees
  01:06:47 - 01:07:17 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:07:17 - 01:07:42 - Edwin E. Groenendal
  01:07:42 - 01:07:52 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:08:20 - 01:08:44 - Arjen A.J. Gerritsen
 13. 13

  Portefeuillehouder: Wethouder E.J.F.M. van Mierlo


  De raad besluit een voorbereidingskrediet in te stellen voor de uitvoering van het project Parkbuurt. Op basis van de uitvoeringsagenda stadsontwikkeling en de ruimtelijk programmatische visie wonen en werken wordt een gebiedsvisie voor Aalanderveld opgesteld. Naast een overkoepelende visie voor het gehele gebied zal voor het deelgebied Parkbuurt gestart worden met het uitwerken van een inrichtingsplan met een ruimtelijk kader/uitgangspunten (definitiefase). Dat betekent dat er vanuit alle thema’s ruimte is om input te leveren voor de invulling van deze plek. De daaropvolgende fase is dat de locatie met bijbehorende plannen via een tender in de verkoop wordt aangeboden.

  01:08:41 - 01:08:44 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:09:09 - 01:10:45 - Rita R. Tomas
  01:10:45 - 01:10:56 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:11:05 - 01:11:36 - Bert A.G.P. Hümmels
  01:11:38 - 01:11:54 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:12:02 - 01:12:46 - Wouter W.D. Ravenshorst
  01:12:46 - 01:13:04 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:13:05 - 01:16:20 - Eugène van Mierlo
  01:16:20 - 01:16:27 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:16:27 - 01:16:57 - Bert A.G.P. Hümmels
  01:16:57 - 01:17:32 - Eugène van Mierlo
  01:17:32 - 01:17:38 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:17:38 - 01:18:23 - Wouter W.D. Ravenshorst
  01:18:25 - 01:19:25 - Eugène van Mierlo
  01:19:29 - 01:19:32 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:19:32 - 01:19:43 - Rita R. Tomas
  01:19:43 - 01:19:48 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:19:48 - 01:19:51 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:19:51 - 01:19:52 - Rita R. Tomas
  01:19:54 - 01:20:02 - Rita R. Tomas
  01:20:06 - 01:20:30 - Arjen A.J. Gerritsen
  01:20:51 - 01:21:26 - Arjen A.J. Gerritsen
 14. 14

  Portefeuillehouder: Wethouder J.M. van Rees


  Dit onderwerp is geannuleerd.

 15. 15
  Sluiting openbare vergadering
 16. 16
  Opening besloten vergadering
 17. 16.1

 18. 16.3
  Vaststellen agenda
 19. 16.5
  Sluiting