Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 30 januari 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M.M. van ’t Veld
Toelichting

Inspreker bij agendapunt 8. Ontwikkelvisie Almelo Centraal, m.n. plan Achter de Molen en omgeving Bellavistastraat
Willem Dijkema namens buurtbewoners Aastraat en Rohofstraat
Spreekrecht inwoners:
Inwoners die willen inspreken bij één van deze agendapunten kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 29 januari 2024 15.00 uur aanmelden bij de Raadsgriffie op 0546-541391 of via raadsgriffie@almelo.nl
Meer informatie over het spreekrecht vindt u op de website van de Gemeente Almelo onder de link Uw invloed in de gemeenteraad | Gemeente Almelo of in de informatiefolder over spreekrecht bij de Publieksbalie.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 2

  - besluitrijpheid raadsvoorstellen
  - geen insprekers
  - indienen moties als agendapunt
  - bespreekpunten
  - stemverklaringen bij hamerstukken
  - hamerstukken
  - nomineren voor de raadmeter

 2. 2.1

  Vastgesteld
  Portefeuillehouder: Presidium
  De bevoegdheden en benoemingsvereisten van raadsvolgers zijn in 2022 geformaliseerd in een verordening. Elke fractie kan 1 raadsvolger aanwijzen die de fractie in de voorbereiding op besluitvorming kan ondersteunen. Raadsvolgers worden benoemd tot commissielid zoals bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet.
  Op verzoek van de fractievoorzitter van de PVA stopt de heer R.H.R. (Ronald) Groothedde per 30 januari 2024 als raadsvolger. De PVA fractie heeft de heer A. (Harrie) Korte, per 30 januari 2024, als kandidaat raadsvolger aangemeld.
  De raad wordt voorgesteld om de kandidaat raadsvolger van de PVA te benoemen.

 3. 3

  Vastgesteld
  - Besluitenlijst raadsvergadering 19 december 2023

 4. 4

  Vastgesteld
  - Ingekomen raadsbrieven vanuit B&W 30 januari 2024
  - Ingekomen stukken aan de gemeenteraad 30 januari 2024

 5. 4.1

  Bijlagen

 6. 4.2
  aan de gemeenteraad
 7. 5
  Vragenhalfuur
 8. 6

  Vastgesteld
  Portefeuillehouder: Presidium
  Op 17 oktober 2023 heeft de gemeenteraad de verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester Almelo 2023-2024 vastgesteld. Dit in verband met de procedure om te komen tot een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de verordening aan te passen vanwege het vertrek van twee leden van de vertrouwenscommissie en het toetreden van twee nieuwe leden tot de vertrouwenscommissie.

 9. 7

  Vastgesteld (Stemverklaring ChristenUnie) 
  Portefeuillehouder: Burgemeester Van ’t Veld
  De gemeente Almelo valt onder het werkgebied van de regionale politie-eenheid Oost Nederland (het werkgebied van de politie-eenheid Oost Nederland beslaat het grondgebied van de provincies Overijssel en Gelderland). Conform de Politiewet 2012 dienen de hoofofficier van justitie en de burgemeesters van de gemeenten die vallen binnen het werkgebied van een regionale politie-eenheid ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast te stellen. In dat kader is voor Oost Nederland het bijgevoegde Ontwerp Meerjarenbeleidsplan politie Oost Nederland 2024 - 2027 opgesteld. In dit beleidsplan wordt beschreven wat de strategische thema’s zijn waar de politie zich de komende vier jaren in Overijssel en Gelderland op wil richten en wordt ook aangegeven hoe de beschikbare politiesterkte verdeeld wordt.
  Op grond van artikel 38b van de Politiewet 2012 dienen de gemeenteraden voorafgaand aan de vaststelling van het meerjarenbeleidsplan door de burgemeester gehoord te worden, zodat zij indien gewenst een zienswijze kunnen indienen. Gelet op het feit dat:
  - het meerjarenbeleidsplan inhoudelijk goed aansluit op het Integraal Veiligheidsbeleid 2022 - 2025 van de gemeente Almelo;
  - lokaal maatwerk en lokale prioriteiten mogelijk blijven; en
  - het politiebasisteam Twente Noord, dat Almelo en Twenterand als werkgebied heeft, wordt versterkt;
  is het voorstel aan de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen op het Ontwerp Meerjarenbeleidsplan politie Oost Nederland 2024 - 2027.

 10. 8

  Vastgesteld
  Inspreker bij agendapunt 8. Ontwikkelvisie Almelo Centraal, m.n. plan Achter de Molen en omgeving Bellavistastraat
  Willem Dijkema namens buurtbewoners Aastraat en Rohofstraat
  Portefeuillehouder: Wethouder Maathuis
  Almelo Centraal (Spoorzone-gebied) is een prioritaire gebiedsontwikkeling en onderdeel van de woondeal tussen Rijk, provincie en gemeente. In opdracht van de gemeenteraad en in samenspraak met vele stakeholders is voor het gebied een ontwikkelvisie opgesteld. Met deze visie wordt de basis gelegd voor het realiseren van 1.000 nieuwe woningen, hightech en cultuur rondom een vernieuwd station. Met daarbinnen een woning voor elke beurs in een stedelijk gebied waarin het landschap en water centraal staan. In het najaar van 2023 heeft de Ontwikkelvisie Almelo Centraal ter inzage gelegen voor inspraak. De raad wordt gevraagd om de Reactienota inspraak en de definitieve Ontwikkelvisie Almelo Centraal vast te stellen. Ook wordt de raad gevraagd om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor een deel van de uitvoering waarvoor nog geen krediet beschikbaar is.

 11. 8.1

 12. 9

  Vastgesteld 
  Portefeuillehouder: Wethouder Maathuis
  De ontwerp-Ontwikkelvisie Almelo Centraal is afgerond. In deze visie is een stedenbouwkundig programma van eisen voor de herontwikkeling van Achter de Molen opgenomen. De transformatie van dit gebied biedt kansen voor het toevoegen van 400-500 woningen en dient als aanjager voor verdere stedelijke ontwikkeling van de Spoorzone. De volgende fase is het doorontwikkelen van de ontwikkelvisie naar een uitvoerbaar stedenbouwkundig plan en omgevingsplan (ontwerpfase). Voor de ontwerpfase is voorbereidingskrediet nodig. Wij stellen u voor het benodigde voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

 13. 10

  Vastgesteld
  Portefeuillehouder: Wethouder Overmeen- Bakhuis
  Op 7 april 2020 is de Duurzame energieladder vastgesteld. Gezien de huidige ontwikkelingen is het wenselijk de Duurzame energieladder op een aantal punten aan te passen. Daarom is het addendum opgesteld, waarin de Duurzame energieladder wordt aangevuld op de volgende punten: een nadere invulling van clustergebied Almelo Noord, toevoeging van clustergebied A35, en aanvullend beleid op het gebied van participatie en lokaal eigendom bij grootschalige duurzame energieprojecten.

 14. 97

 15. 98
  Sluiting
 16. 100
  Aantekeningen