Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 23 april 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M.M. van ’t Veld
Toelichting

Spreekrecht inwoners:


Er zijn geen insprekers.
Inwoners die willen inspreken bij één van deze agendapunten kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 22 april 2024 15.00 uur aanmelden bij de Raadsgriffie op 0546-541391 of via raadsgriffie@almelo.nl


Meer informatie over het spreekrecht vindt u op de website van de Gemeente Almelo onder de link Uw invloed in de gemeenteraad | Gemeente Almelo of in de informatiefolder over spreekrecht bij de Publieksbalie.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 2

  -besluitrijpheid raadsvoorstellen
  -insprekers
  - indienen moties als agendapunt
  -bespreekpunten
  -stemverklaringen bij hamerstuk
  -hamerstukken
  -nomineren voor de raadmeter

 2. 3

  - Besluitenlijst raadsvergadering 26 maart 2024

 3. 4

  - ingekomen raadsbrieven vanuit B&W
  - ingekomen stukken aan de gemeenteraad

 4. 4.2
  aan de gemeenteraad
 5. 6

  Portefeuillehouder J.M. van Rees


  Aan de Westermaatweg 7 is een voormalig agrarisch perceel gelegen. Op 28 maart 2023 heeft het college besloten principemedewerking te verlenen aan een rood voor rood ontwikkeling op dit perceel. Met het voorliggend bestemmingsplan wordt minimaal 924 vierkante meter aan voormalige agrarische bebouwing gesloopt, waarvoor een compensatiewoning wordt gerealiseerd. De bestaande woning op het perceel blijft bestaan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. De beschikking hogere grenswaarden voor geluid is definitief vastgesteld. Er zijn geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan ingediend. Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

 6. 7

  Portefeuillehouder J.M. van Rees


  Op 18 juli 2023 is door het college principemedewerking verleend voor de realisering van twee grondgebonden koopwoningen op het perceel Nijreesweg 47. Op dit perceel staat nu een verouderde vrijstaande woning en het overige deel van het perceel ligt braak. Initiatiefnemer is voornemens de ter plaatse aanwezige verouderde woning en de verouderde bijgebouwen te slopen en het gebied te herontwikkelen met twee vrijstaande woningen. Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

 7. 8

  Portefeuillehouder A. Maathuis  Op voorstel van het college van burgemeester en wethouders neemt stelt de raad de Economisch Ruimtelijke Visie gemeente Almelo vast. De raad stemt in met de koers ‘Almelo, de stad waar we bedenken én maken.’ De raad spreekt met deze koers uit dat we een stad zijn voor uitvinders en makers. We zijn een voedingsbodem voor een ijzersterke techmaakindustrie, zorg en handel. Bij de koers hoort een additionele ruimtevraag van 70 hectare tot 2040. In samenhang met onder andere de opgaven voor woningbouw, duurzaamheid, infrastructuur en natuurbehoud gaat de raad deze ruimtevraag faciliteren.

 8. 9

  Portefeuillehouder Rekenkamer Almelo  De Rekenkamer Almelo (RKA) onderzoekt of het beleid van de gemeente goed werkt en of het geld goed is besteed. Zo helpt de rekenkamer de gemeenteraad bij het controleren van het college van burgemeester en wethouders. De RKA onderzocht eind 2023 de grote opgaven binnen de energietransitie in de gemeente Almelo. TwynstraGudde voerde dit onderzoek in opdracht van de RKA uit. Centraal stond of het beleid van de gemeente Almelo voldoende richting biedt voor een effectief uitvoeringsprogramma van de Energietransitie. Daarbij is gekeken naar de stand van zaken van het uitvoeringsprogramma en of de gemeente voldoet aan de vastgestelde uitgangspunten van betaalbaarheid voor inwoners. Op basis van het onderzoeksrapport formuleerde de RKA conclusies en aanbevelingen voor de gemeenteraad en het college. De RKA stelt de gemeenteraad voor om de conclusies vast te stellen en de aanbevelingen over te nemen zodat het college deze tot uitvoering kan brengen.

 9. 10

  Portefeuillehouder__Commissie controle verslag bijdrage fractieondersteuning van gemeente Almelo  Na afloop van een kalenderjaar verantwoorden fracties de besteding van de ontvangen bijdrage fractieondersteuning. De commissie controle verslag bijdrage fractieondersteuning toetst deze verantwoording aan de gewijzigde verordening fractieondersteuning gemeenteraad Almelo 2022 en brengt advies uit aan de gemeenteraad. Voorgesteld wordt het advies van de commissie over de verantwoording fractieondersteuning van 2023 over te nemen en de bedragen van de uitgaven, de wijziging van de reserve, de resterende reserve per fractie vast te stellen.

 10. 11

  Portefeuillehouder Presidium  Op grond van de Gemeentewet is het vereist dat een wethouder ingezetene is van de betreffende gemeente. De gemeenteraad kan hiervan ontheffing verlenen. Wethouder G.J. (Margreet) Overmeen-Bakhuis is niet woonachtig in Almelo. De raad wordt voorgesteld voor een tweede periode van één jaar ontheffing te verlenen van het vereiste dat een wethouder ingezetene moet zijn van de gemeente Almelo. De gemeenteraad kan deze ontheffing wederom verlenen voor de duur van één jaar.

 11. 98
  Sluiting
 12. 99
  Besluitenlijst en notulen