Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 28 mei 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M.M. van ’t Veld
Toelichting

Spreekrecht inwoners:
Inwoners die willen inspreken bij één van deze agendapunten kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 27 mei 2024 15.00 uur aanmelden bij de Raadsgriffie via raadsgriffie@almelo.nl of bel/ app naar Dörte Jurgensen 06-31997498 of Meriam Lütjan 06-25707982


Meer informatie over het spreekrecht vindt u op de website van de Gemeente Almelo onder de link Uw invloed in de gemeenteraad | Gemeente Almelo of in de informatiefolder over spreekrecht bij de Publieksbalie.

Agendapunten

 1. 2

  -besluitrijpheid raadsvoorstellen
  -insprekers
  - indienen moties als agendapunt
  -bespreekpunten
  -stemverklaringen bij hamerstuk
  -hamerstukken
  -nomineren voor de raadmeter

 2. 3

  - Besluitenlijst raadsvergadering 23 april 2024

 3. 4

  - ingekomen raadsbrieven vanuit B&W
  - ingekomen stukken aan de gemeenteraad

 4. 4.2
  aan de gemeenteraad
 5. 5
  Vragenhalfuur
 6. 6

  Portefeuillehouder M.M. van ‘t Veld


  De besturen van de gemeenschappelijke regelingen waaraan Almelo deelneemt, hebben conform de wettelijke kaders, hun ontwerpbegrotingen 2025 toegezonden. De raad krijgt de gelegenheid om zienswijzen op de begrotingen kenbaar te maken. Het college ziet aanleiding de raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen. Een eventueel geamendeerde zienswijze(n) wordt door het Algemeen Bestuur van de GR betrokken bij zijn besluitvorming. De wijze waarop een zienswijze beoordeeld is, wordt uiterlijk medio juni/juli door het Dagelijks Bestuur kenbaar gemaakt aan de gemeenteraden.

 7. 7

  Portefeuillehouder M.M. van ‘t Veld  Op grond van de in 2022 gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen moeten de gemeenschappelijke regelingen een aantal wijzigingen doorvoeren in hun regeling. Doel van deze wetswijziging is namelijk de controlerende rol van de raad te vergroten, om de grip te versterken op het verlengde lokale bestuur. De wijziging van de regelingen gaat in een tweetrapsraket. Eerst mogen de deelnemende gemeenteraden een zienswijze geven over de concept gewijzigde regeling. Dit heeft de gemeenteraad gedaan bij besluit van 7 november 2023 (R 2307931). Daarna moeten alle gemeenteraden toestemmen met het vaststellen van de gewijzigde regeling door het college. Op dit moment is stap 2 aan de orde: Voor de vaststelling van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente wordt nu toestemming gevraagd aan de gemeenteraad.

 8. 8

  Portefeuillehouder J.M. van Rees  Er is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een tankstation met een shop (ondergeschikte detailhandel/horeca) en het aanbieden van alternatieve brandstoffen/energie op het XL Businesspark Twente. Het gaat om de locatie bij de entree van het bedrijventerrein, aan de overzijde van de carpoolstrook. Deze ontwikkeling is deels in strijd met het geldende bestemmingsplan, aangezien alleen een brandstofverkooppunt zonder lpg is toegestaan. Om medewerking te kunnen verlenen dient een ruimtelijke procedure te worden gestart. Hiervoor is een ‘verklaring van geen bedenkingen’ nodig van de gemeenteraad.

 9. 9

  Portefeuillehouder J.M. van Rees  Door Solar-EP III B.V. is een tijdelijke aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het wijzigen van het zonnepanelenveld Aadijk (fase 2) omdat het in 2021 vergunde ontwerp op een aantal aspecten niet meer realiseerbaar is vanwege de mate van leverbaarheid en aangescherpte veiligheidseisen van netbeheerders en verzekeraars. De wijzigingen ten opzichte van het vergunde ontwerp zijn de transformatorstations, het klant-/inkoopstation (hoofdtrafolocatie) en de onderhoudspaden. De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de resterende periode van de eerder in 2021 verleende tijdelijke (25 jaar) omgevingsvergunning voor de aanleg van het zonnepanelenveld Aadijk fase II. De aangevraagde wijzigingen zijn in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Om medewerking te kunnen verlenen moet worden afgeweken van het vigerende bestemmingsplan. Hiertoe dient de raad een verklaring van geen bedenkingen af te geven. De raad wordt verzocht deze verklaring af te geven.

 10. 10

  Portefeuillehouder J.M. van Rees  Er is verzocht om op het perceel van de voormalige kantoorlocatie van woningstichting Sint Joseph, gelegen tussen de Heetveldsweg en de Baniersweg in Almelo, 22 grondgebonden koopwoningen te realiseren. Het bestemmingsplan ‘Sluitersveld’ staat deze ontwikkeling niet toe. Hiervoor is het bestemmingsplan ‘Heetveldsweg-Baniersweg’ opgesteld en deze heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

 11. 11

  Portefeuillehouder J.M. van Rees  TRB Vastgoed transformeert twee leegstaande schoollocaties, Welgelegen 6, 8 en 10 te Almelo en Acacialaan 1 te Aadorp, naar woningbouw. Een nieuw bestemmingsplan moet voorzien in 30 woningen aan Welgelegen en 5 wooneenheden aan de Acacialaan. Het betreffen woningen in de koopsector. Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnen gekomen. Vanwege wijzigingen aan het groenplan en de verplaatsing van een nutsvoorziening (beide locatie Welgelegen) wordt het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

 12. 12

  Portefeuillehouder J.M. van Rees  Om realisatie van een appartementencomplex met 13 koopwoningen op de hoek Tuinstraat-Holtjesstraat en 2 grondgebonden koopwoningen tussen Tuinstraat nummer 8 en nummer 16 mogelijk te maken moet het bestemmingsplan Centrum- Zuid gewijzigd worden. Om die reden heeft het ontwerpbestemmingsplan Tuinstraat- Holtjesstraat NL.IMRO.0141.00158- BP21 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Binnen de gestelde termijn zijn 2 zienswijzen ontvangen. N.a.v. de reacties op het ontwerpplan hebben er een aantal aanpassingen aan het ontwerp plaatsgevonden en kan het plan vast gesteld worden.

 13. 13

  Portefeuillehouder A. Maathuis  De Eerste Kamer heeft de Wet versterking Decentrale Rekenkamers aangenomen. De wet is op
  1 januari 2023 van kracht geworden. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording is ook een onderdeel van deze wet. Voor gemeenten betekent dit dat over het verslagjaar 2023 (in 2024) voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording wordt afgegeven. Dit heeft effect op bestaande gemeentelijke verordeningen en regelingen. Ter besluitvorming liggen voor een addendum op de Verordening financieel beleid, onderdeel beheer en organisatie gemeente Almelo 2023 en de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet).

 14. 14

  Portefeuillehouder A. Maathuis  De gemeente Almelo legt in fases de fietssnelweg F35 aan. Op dit moment is het gedeelte op de Wierdensestraat (tussen Egbert ten Catelaan en het ROC) in voorbereiding. Gebleken is dat het beschikbare budget niet toereikend is vanwege de onvoorziene complexiteit van de opgave. De gemeenteraad wordt gevraagd extra krediet beschikbaar te stellen om de F35 op de Wierdensestraat te kunnen realiseren.

 15. 15

  Portefeuillehouder A. Maathuis  Het college heeft u op 5 december 2023 geïnformeerd over haar voornemen de locatie Parkbuurt openbaar te willen verkopen en ontwikkelen, om daarmee te voorzien in behoefte aan bouwgrond t.b.v. in totaal maximaal 131 woningen. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de realisatie van de grondexploitatie Parkbuurt, de grondexploitatie voor deze locatie vast te stellen en een krediet beschikbaar te stellen van in totaal 9,17 mln. ter financiering van de uitgaven voor planvoorbereiding, bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte en uitvoering en deze te dekken uit de geraamde verkoopopbrengsten.

 16. 16

  Portefeuillehouder G.J. Overmeen-Bakhuis  Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) in werking getreden. Op grond van de AVG (art. 37 AVG) is de gemeente verplicht om een functionaris gegevensbescherming (hierna FG) aan te stellen voor alle verwerkingsverantwoordelijken. Daarnaast is in artikel 36 van de Wet Politiegegevens (hierna Wpg) eveneens bepaald dat de gemeente verplicht is om een FG aan te wijzen. Door het vertrek van de vorige FG wordt voorgesteld een nieuwe FG aan te wijzen.

 17. 17

  Portefeuillehouder E.J.F.M. van Mierlo  Stichting Openbare Scholengemeenschap Erasmus heeft aangegeven een bestuurlijke fusie aan te willen gaan met de Stichting OSG Hengelo met ingang van 1 augustus 2024, onder de nieuwe naam Stichting OSG Almelo – Hengelo. De beide stichtingen vertegenwoordigen het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeenten Almelo en Hengelo.
  Het betreft hier een bestuurlijke fusie tussen twee openbare stichtingen. Hiertoe dient de gemeenteraad in te stemmen met de nieuwe statuten en de leden van de raad van toezicht te benoemen.

 18. 98
  Sluiting
 19. 99
  Besluitenlijst en notulen