Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

dinsdag 23 maart 2021

21:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
A.J. Gerritsen
Toelichting

Vervolg geschorste vergadering 16 maart 2021

Toelichting:
De raadsvergadering vind DIGITAAL plaats.

De aanpassingen in de agenda n.a.v. de schorsing zijn weergegeven in rood.

I.v.m. de RIVM maatregelen vindt de raadsvergadering plaats zonder publiek.

U kunt de raadsvergadering live volgen (en terugkijken) via de webuitzending (ga hiervoor naar almelo.nl/gemeenteraad).
Voor meer informatie en voor het (live) volgen of terugkijken van de raadsvergadering gaat u naar www.almelo.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. De voorzitter van de raad geeft aan hoe de continuering van de raadsvergadering plaatsvindt.

 2. - besluitrijpheid raadsvoorstellen
  - indienen moties als agendapunt
  - bespreekpunten
  - stemverklaringen bij hamerstukken
  - hamerstukken
  - nomineren voor de raadmeter

 3. Over dit ordevoorstel is reeds een besluit genomen bij de Raadsvergadering van 16 maart 2021.

 4. Over dit ordevoorstel is reeds een besluit genomen bij de Raadsvergadering van 16 maart 2021.

 5. Conform Reglement van Orde (artikel 19 lid 3) dienen raadsleden opmerkingen over de notulen voorafgaand te melden bij de griffier.
  De notulen zijn reeds vastgesteld in de raadsvergadering van 16 maart 2021.

 6. Conform Reglement van Orde (artikel 20 lid 2) op voorstel van het presidium.
  De ingekomen stukken zijn reeds vastgesteld in de raadsvergadering van 16 maart 2021.

 7. Het vragenhalfuur heeft reeds plaatsgevonden in de raadsvergadering van 16 maart 2021.

 8. Over dit raadsvoorstel is reeds een besluit genomen in de raadsvergadering van 16 maart 2021.

  Portefeuillehouder: Presidium

  In artikel 3 lid 1 van de verordening op het raadspresidium 2014 staat: “Het presidium bestaat uit de voorzitter, de burgemeester en maximaal drie andere raadsleden. Er wordt gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van raadsleden van coalitiedragende en niet-coalitiedragende partijen.
  Vanwege het neerleggen van het presidiumlidmaatschap van de heer J.B.W. Wiertz is er één vacature in het raadspresidium.
  De volgende raadsleden zijn lid van het raadspresidium:
  • Mw. I.A.M. ten Seldam (CDA)
  • Mw. Y. Bijenhof (VVD)
  • Dhr. T.S.M. Stöteler (PVV)
  Er hebben zich twee raadsleden kandidaat gesteld voor één vacature in het raadspresidium.

 9. Over dit raadsvoorstel is reeds een besluit genomen in de raadsvergadering van 16 maart 2021.

  Portefeuillehouder: A.L. Langius

  U heeft op 1 oktober 2013 ingestemd met de wijziging van de statuten van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo (stichting OPOA). Vanaf dat moment werkt de stichting met een raad van toezicht. Vanaf 1 oktober 2013 heeft de gemeenteraad tevens vijf leden benoemd in de eerste raad van toezicht.
  De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftreden geschiedt volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster van aftreden aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar.
  In de statuten van de stichting is geregeld (art.10 lid 2) dat de benoeming van de leden van de raad van toezicht door de gemeenteraad plaatsvindt en op voordracht van een benoemingsadviescommissie.
  De voorzitter van het college van bestuur van de stichting OPOA verzoekt namens de raad van toezicht de gemeenteraad om de heer H.J.M. Rupert te benoemen als lid van de raad van toezicht van de stichting OPOA. Hij is naast lid van de raad van toezicht ook de beoogd voorzitter van de raad van toezicht per 1 oktober 2021.

 10. Over dit raadsvoorstel is reeds een besluit genomen in de raadsvergadering van 16 maart 2021.

  Portefeuillehouder: A. Maathuis

  Het bankreglement van de Stadsbank Oost Nederland is gedateerd. In het nieuwe bankreglement worden de ontwikkelingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden vastgelegd. Hierdoor beschikt de Stadsbank weer over een geactualiseerd bankreglement. Het betreffen technische wijzigingen.

 11. Over dit raadsvoorstel is reeds een besluit genomen in de raadsvergadering van 16 maart 2021.

  Portefeuillehouder: E.J.F.M. van Mierlo

  In de zomer van 2019 is besloten de wasverzorging anders te organiseren. Het inkooptraject voor de wasdienst is begin februari 2021 afgerond. Om de wasdienst te implementeren dient de regelgeving hierop aangepast te worden. De raad wordt daarom voorgesteld de bijdrage in de kosten voor gebruikmaking van de wasdienst vast te stellen. Daarnaast wordt een onnodig rigide artikel over subsidieverplichting voor onze centrumgemeentetaken losgelaten. De hierop betrekking hebbende artikelen in de verordening maatschappelijke ondersteuning Almelo 2019 worden gewijzigd.

 12. Dit raadsvoorstel wordt hervat met de beraadslaging tweede termijn.

  Portefeuillehouder: J.M. van Rees

  Almelo wil een sterke centrumgemeente zijn en blijven, met een regionale functie voor Noordwest-Twente. In de nieuwe Woonvisie Almelo 2020 - 2030 beschrijven we hoe we dat op woongebied willen realiseren. We hebben drie grote ambities geformuleerd. We streven naar een woningvoorraad die: Flexibel, Evenwichtig & gevarieerd en Toekomstbestendig & duurzaam is.
  Voor elk van deze ambities hebben we deelambities geformuleerd, waar we de komende jaren concreet aan kunnen werken, samen met onze partners.
  Op 25 augustus 2020 heeft het college besloten om de Woonvisie 2020 – 2030 ter vaststelling voor te leggen aan de raad. De raad heeft besloten de Woonvisie niet vast te stellen, maar om door te praten in een politiek beraad. Naar aanleiding van dit politiek beraad zijn er vanuit de raad een aantal tekstwijzigingen voorgesteld. Het college heeft besloten de tekst van de woonvisie op een aantal onderdelen aan te passen.

  Resultaat stemming

 13. Resultaat stemming

 14. Resultaat stemming

 15. Resultaat stemming

 16. Resultaat stemming

 17. Resultaat stemming

 18. Resultaat stemming

 19. Resultaat stemming

 20. Portefeuillehouder: A. Maathuis

  In juni 2020 heeft de raad ingestemd met de opheffing van de GR Soweco. Vervolgens heeft het algemeen bestuur van de GR opdracht gegeven een liquidatieplan op te stellen. Voordat dit liquidatieplan vastgesteld kan worden, en in uitvoering genomen kan worden, wordt de raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

  Resultaat stemming

 21. Resultaat stemming

 22. Portefeuillehouder: A. Maathuis

  De gemeente Almelo brengt de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vanaf 2021 onder lokale verantwoordelijkheid en wil de uitvoering van de Wsw gaandeweg integreren in de uitvoering sociaal domein en de Participatiewet in het bijzonder. Eén van de onderdelen in de nieuwe uitvoering is de nieuwe uitvoeringsorganisatie (werknaam de NUO). De NUO is een stichting die voor de gemeente beschut werk, training, begeleiding en opleiding uitvoert. In de NUO organiseren de gemeenten tevens enkele werkgeverstaken voor de Wsw. De NUO wordt opgericht door de gemeenten Almelo en Twenterand. Almelo, Twenterand én de gemeenten Wierden en Tubbergen zullen via een dienstverleningsovereenkomst diensten bij de NUO afnemen. Het inrichtingsplan NUO en de concept akte van oprichting geven inzicht in de doelen van de stichting, de taken, de organisatie, de formatie en de primitieve begroting van de stichting. De raad is in de gelegenheid om eventuele wensen en bedenkingen mee te geven aan het college. Na het besluit van de raad zal het college een definitief besluit nemen, opdat de stichting daadwerkelijk opgericht kan worden.

  Resultaat stemming

 23. Resultaat stemming

 24. Resultaat stemming

 25. Resultaat stemming