Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Politiek beraad 2

dinsdag 19 september 2023

20:30 - 23:00
Locatie

1.01 Ambt Almelo

Voorzitter
D. Wind
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Portefeuillehouder:
  E.J.F.M. van Mierlo en A. Maathuis  Voorzitter: mw. D. Wind

 2. 1

  De locatie Erasmus Sportpark is aangewezen als herontwikkelingslocatie voor woningbouw. Om de verschillende stappen voor de herontwikkeling op elkaar te laten aansluiten, is het ontwikkelproces opgestart met het door het college vaststellen van de Ontwikkelvisie/het Programma van Eisen op hoofdlijnen. Ten behoeve van de voorbereiding van de herontwikkeling en de daaraan voorafgaande verplaatsing van het clubgebouw van AKC naar het nieuwe sportcomplex, heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld

 3. 2

  Op 1 juli 2022 is de wet Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Dit is een belangrijk aanleiding voor het wijzigen van de GR SamenTwente. Daarnaast bleek het nodig om de GR SamenTwente op een aantal punten aan te scherpen en te actualiseren. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling SamenTwente heeft conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) het ontwerpvoorstel ter kennisname aangeboden aan het college en de raad. De raad wordt voorgesteld een zienswijze kenbaar te maken.

 4. 3

  Het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente) geeft de gemeenteraad op grond van artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op een voorgestelde begrotingswijziging 2023 van GBTwente, die leidt tot een wijziging van de bijdrage van de deelnemers. Voor Almelo is de extra bijdrage ruim 75.000 euro. De vaststelling van de begrotingswijziging 2023 is, in opdracht van het dagelijks bestuur en in afstemming met het algemeen bestuur. De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2023 van het GBTwente.

 5. 4

  De Wet op de bedrijveninvesteringszones (Wet op de BIZ) biedt de mogelijkheid tot het
  instellen van een zone waarbinnen alle gebruikers en/of eigenaren van niet-woningen financieel bijdragen aan activiteiten die door een meerderheid van de ondernemers gewenst zijn. Vanuit Stichting BIZ Ondernemers Bedrijvenpark Twente is het verzoek gekomen om een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in te voeren. Hiervoor is nodig dat uw raad een verordening vaststelt, waarna er een draagvlakmeting plaats zal vinden.

 6. 5

  De gemeente heeft naast een enorme woningopgave ook de wens om de ontwikkeling van de stad te versnellen. Een dergelijke opgave realiseren of versnellen kunnen we niet alleen. Hiervoor is samenwerking nodig met partners en marktpartijen. Om dit mogelijk te maken, heeft ons college het voornemen uitgesproken om te gaan deelnemen in het Platform Stedelijke ontwikkeling Almelo (PSA). Dit platform is de uitwerking van de beoogde samenwerking tussen verschillende netwerkpartners zoals de provincie, corporaties, makelaars en ontwikkelaars. Wij hebben daarbij het voornemen om algemeen bestuurslid worden van de stichting die wordt opgericht ten behoeve van het PSA. Voordat over deze voornemens definitief wordt besloten, wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

 7. 6

  Op 29 november 2023 wordt tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders Twente Milieu NV. de meerjarenstrategie 2024-2027 ‘Goed Veur Mekare’ vastgesteld. Tot uiterlijk 1 oktober 2023 krijgen de aandeelhouders de tijd om een schriftelijke reactie op het concept te geven. De raad wordt daarom de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen op de concept meerjarenstrategie 2024-2027 van Twente Milieu NV.

 8. 7

  Op 1 juli 2022 is de wet Versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Deze wijziging van de Wgr beoogt een versterking van de democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regelingen. Door de wijzigingen van de Wgr is een wijziging van een aantal onderdelen van de gemeenschappelijke regeling GBTwente noodzakelijk. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GBTwente heeft conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) het ontwerpvoorstel ter kennisname aangeboden aan het college en de raad. De raad wordt voorgesteld een zienswijze kenbaar te maken.